Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Радови на адаптацији


Бр.: ЈН ГР 3/18-2 28.12.2018
Врста поступка: отворени поступак
Предмет: грађевински радови

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

Адреса: Београд, Симина 19, Република Србија

Интернет страница: www.redcross.org.rs

 

  1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15, 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су грађевински радови на адаптацији Дечијег одмаралишта Црвеног крста Србије у Баошићима код Херцег Новог, Република Црна Гора,  број 45200000–радови на објектима високе и ниске градње из Општег речника набавки.

 

  1. Партије

Набавка је обликована у 7 партија:

 

број партије

Назив

1

РАДОВИ РУШЕЊА, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

2

ГИПСАРСКИ И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

3

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА „А“ „Б“ и „Ц“

4

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ НА КУХИЊИ И ТРПЕЗАРИЈИ

5

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

6

БРАВАРСКИ РАДОВИ

7

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

 

  1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о грађењу.

 

6.Контакт лица и време контаката

Лица за контакт су Мирко Васиљевић и Никола Радовановић, Е-маил адреса:

nabavke@redcross.org.rs Контакти се могу обавити, и пошта доставити, искључиво радним даном до 15,00 часова.  Уколико је пошта или електронска пошта стигла у суботу, недељу и другим нерадним даном или радном даном после 15,00 часова, сматраће се да је примљена првог наредног радног дана.

Контакт особа за заказивање термина за преглед и обилазак објекта је Руководилац Службе одмаралишта Момчило Бјеливук, е-маил: momcilo@redcross.org.rs  телефон +382628801516.

 

  1. Услови за учешће у поступку

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће једног лица у више од једне понуде резултираће тиме што ће се све такве понуде одбити као неприхватљиве.

 

  1. Увид, односно преузимање конкурсне документације

Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може се

извршити:

 

  1. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда.

 

                                                                                    Комисија за јавне набавке

                                                                                    Црвеног крста Србије