Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Gorivo


No.: D 9/17 24/03/2017
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, ul. Simina broj 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs  

 1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN D 9/17 su dobra – pogonsko motorno gorivo, broj „09100000 – goriva“ u Opštem rečniku  nabavki, sukcesivna isporuka prema potrebama Naručioca u periodu od godinu dana.

 1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

 1. Kontakt lice

Lica  za kontakt: Ličina Srđan, Nikola Radovanović i Mirko Vasiljević,

E - mail adresa i telefon: mirkov@redcross.org.rs, telefon 011/3032 125 lokal 123

 1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi se  u otvorenom  postupku  u skladu sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 68/15). 

 1. Uslovi učešća u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“,br. 68/15).

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

 1. Rok, način i mesto podnošenja ponude

Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti overenoj pečatom na adresu:

„CRVENI KRST SRBIJE“  

11000 Beograd, ul. Simina broj 19

sa naznakom: „PONUDA za JN D 9/17- NE OTVARATI“.

Na poleđini koverte upisuje se naziv i adresa ponuđača, a poželjno je i broj telefona i  ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. Naručilac će, po prijemu ponude, naznačiti datum i sat njenog prijema i ponuđaču će, na njegov zahtev, izdati potvrdu o prijemu. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude. Rok za podnošenje ponuda je 24.4.2017. godine do 13.00 časova, bez obzira na koji način se ponude dostavljaju. Ponuda koja je podneta po isteku navedenog datuma i sata smatraće se neblagovremenom i Naručilac će je, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorenu ponuđaču sa naznakom da je podneta neblagovremeno. Nezatvorena ponuda neće se razmatrati i biće vraćena ponuđaču na isti način kao i neblagovremena ponuda. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu. Neblagovremene, i nezatvorene ponude neće biti razmotrene. Komisija Naručioca će razmatrati samo blagovremene, odgovarajuće i prihvatljive  ponude.

Neprihvatljive ponude će odbiti. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude primenom kriterijuma najniže ponuđene cene.

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani ponuđači mogu tražiti u pismenom obliku i to najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda na adresu Naručioca:

„CRVENI KRST SRBIJE“  

11000 Beograd, ul. Simina broj 19

faks: 011/2634-348 ·

elektronska pošta: mirkov@redcross.org.rs  ·

uz napomenu „Objašnjenje - poziv za javnu nabavku goriva, broj JN D 9/17“.

 1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davnje ponude može se izvršiti:

u prostorijama „Crveni krst Srbije“  Beograd, ulica Simina broj  19 , kancelarija 12, radnim danima od 12.00 do 15.00 časova ·

sa Portala Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs  ·

sa sajta Naručioca · www.redcross.org.rs

 1. Vreme i mesto otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće ga Komisija Naručioca po isteku roka za podnošenje ponuda,   dana 24.4.2017. godine   i to na adresi  Naručioca: „Crveni krst Srbije“  Beograd, ulica Simina broj  19, sala u prizemlju. Overeno i potpisano punomoćje za ovlašćenog predstavnika ponuđača za prisustvovanje otvaranju ponude dostavlja se uz ponudu (kao posebno pismeno) ili se predaje Komisiji za javnu nabavku najkasnije na otvaranju ponuda. Direktor, kao ovlašćeni predstavnik ponuđača, Komisiji za javnu nabavku daje na uvid ličnu kartu.

 1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti u okvirnom roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

                                                                                    Komisija za javne nabavke

                                                                                    Crvenog krsta Srbije