Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

KANCELARIJSKI MATERIJAL 8/14-17/3


No.: 8/14-17/3 17/05/2017
Procedure Type: kvalifikacioni postupak
Subject: dobra

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, ul. Simina broj 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs  

 

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u kvalifikacionom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br.  JN 8/14-17/3 je kancelarijski materijal -  promotivni materijal za potrebe Zajedničkog programa za inkluziju romske dece i dece iz osetljivih grupa;

broj 30192000 u ORN.

 

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključivanja ugovora o javnoj nabavci po sprovođenju druge faze.

 

  1. Kontakt

Lica za kontakt: Mirko Vasiljević, Nikola Radovanović i Ivana Zubović

E - mail adresa:  mirkov@redcross.org.rs ; nikola.radovanovic@redcross.org.rs ; ivanazubovic@redcross.org.rs

 

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u kvalifikacionom postupku - druga faza, u skladu sa članom 34. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12).