Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Међународна конференција "Иницијатива за социјално укључивање старијих особа на Западном Балкану"


18.12.2018

У Црвеном крсту Србије је 11. и 12. децембра 2018. године у оквиру пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа - TASIOP “ одржана међународна  конференција. Конференција под називом “Иницијатива за социјално укључивање старијих особа на Западном Балкану” представља последњу велику заједничку активност у оквиру трогодишњег пројекта, а циљ је био сумирање резултата, размена искуства кроз научене лекције, израда плана за будуће активности, али и стицање нових знања. Поред партнера у оквиру TASIOP пројекта из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, уз присуство представника Аустријског Црвеног крста и Словеначке филантропије, конференцији су такође присуствовали и представници Аустријског федералног министарства за рад, социјална питања, здравље и заштиту потрошача, Словеначког министарства за рад, породицу, социјална питања и једнаке могућности, HelpAge International из Лондона и Јордана, представници Међународне федерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и представник Министарства за рад, борачка и социјална питања и Повереника за заштиту равноправности. Конференцији је присуствовало укупно 105 учесника међу којима представници Покрајинског Омбудсмана, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, центара за социјални рад, Геронтолошког центра Београд и других институција и организација које се баве старењем, али и саме старије особе. Организатор конференције је Црвени крст Србије који од 1. фебруара 2016. године координира пројектом у пет држава Западног Балкана.

На отварању конференције проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије, говорио је о дугогодишњим активностима Црвеног крста Србије које су почев од локалног, националног, регионалног па до глобалног нивоа усмерене на заговарање за побољшање положаја старијих жена и мушкараца и на промовисање позитивне слике о старењу и старости, као и мотивисање старијих да постану активни и равноправни чланови друштва где се поштује принцип заснован на правима. Овај пројекат је омогућио јачање организација цивилног друштва на Западном Балкану и могућност да њихове заговарачке активности буду још видљивије.

Бранкица Јанковић, Повереница за заштиту равноправности говорила је о дугогодишњој сарадњи коју служба Повереника има са Црвеним крстом Србије на пољу заштите старијих особа од дискриминације и важности рада на истраживању и прикупљању података који служе за ефикасније, на доказима засновано заговарање. Посебно је истакла значај партнерстава са Црвеним крстом Србије и мрежом Хуманас која могу само да допринесу унапређењу положаја старијих особа.

Nicolas Bizel, Шеф I сектора операција Делегације Европске уније у Београду посебно је нагласио важност овакве врсте пројеката, јер се са једне стране јачају мреже организација цивилног друштва, али се кроз њих јача и социјална инклузија различитих група чиме се увећава кохезија друштва и налазе најправичнија решења. Sabine Kroissenbrunner, заменица шефа мисије Аустријске амбасаде у Београду, такође сматра да је регионалана сарадња и размена искуства у региону значајна за заговарање приликом креирања бољих јавних политика које ће укључити старије.  Она је такође истакла даљу заинтересованост за подршку оваквим пројектима у региону.

Др Даврон Мукхамедиев, Регионални координатор за здравство Међународне федерације друштава Друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца посебно је нагласио велику улогу Црвеног крста Србије у заговарању за бољи квалитет живота старијих особа, али и велики рад на пољу истраживања и прикупљања релевантних података који међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца помажу у ефикаснијем раду са овом популационом групом.

Наташа Тодоровић, експерткиња Црвеног крста Србије је представила главне успехе пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“. Пре свега у земљама у којима су мреже постојале Србија (ХуманаС), Албанија (MOSHA) и Босна и Херцеговина (Достојанствено старење) мреже су се прошириле и током имплементације пројекта добиле на видљивости. У Македонији (ИнклузиваМ) и Цној Гори (Дигнитас) мреже су основане у оквиру пројекта и већ сада за три године имплементације показало се да представљају снагу која је значајна за заговарање. У свим државама је спроведено истраживање и на основу њих су израђене препоруке за доносиоце одлука како би се унапредио положај старијих, али су такође на основу добијених података креиране јавне кампање којима се промовисала позитивна слика о старијима и заговарло за достојанствен живот у старости. Укупно су у свих пет држава за три године имплементације партнери имали преко 750 састанака са доносиоцима одлука. Али је било и значајних активности на глобалном нивоу кроз учешће на Министарској конференцији старењу у Лисабону 2017. године и активно учешће партнера у пројекту у припремама националних извештаја за Регионалну стратегију имплементације Мадридског међународног плана акције о старењу, учешће старијег волонтера Црвеног крста Србије на десетом састанку Отворене радне групе за старење у Уједињеним нацијама у Њујорку и учешће на обележавању Међународног дана старијих особа 1. октобра 2018. године такође у Уједињеним нацијама у Њујорку. Наташа Тодоровић је и 2017. и 2018. године дала видео изјаву за Уједињене нације, а поводом обележавања 15. јуна Међународног дана борбе против насиља над старијима. Спроведене су едукације старијих особа на тему људских права и грађанског активизма, преко 5.000 старијих је прошло кроз ове едукације. Важан део пројекта била је подршка малих локалних иницијатива за социјално укључивање старијих где су партнери говорили о лекцијама наученим из имплементације 62 микро-пројекта у пет држава, а у припреми је и регионална публикација која ће садржати примере добре праксе и заговарачке стратегије прикупљене кроз имплементацију. У Билтену који је излазио на сваких три месеца писали су експерти и експерткиње из читавог света. За сваку мрежу је израђен wеб сајт и постоји један заједнички за ТАСИОП пројекат (презентацију Наташе Тодоровић можете преузети овде).

На конференцији у делу који се звао “Достојанствено старење кроз добре јавне политике”  учествовали су Алеш Кенда представник Словеначког министарства за рад, породицу, социјална питања и једнаке могућности, Erika Winkler Аустријског федералног министарства за рад, социјална питања, здравље и заштиту потрошача који су обоје и представници својих држава у Радној групи за старење Економске комисије Уједињених нација (UNECE) и Данијела Чукић Влаховић из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. Господин Кенда је представио стратегије које су развијене у Словенији, а које се тичу старијих особа и подвукао да је неопходно да пратимо имплементацију стратегија и закона како бисмо могли да унапредимо свој рад (његову презентацију можете преузети овде). Госпођа Winkler је нагласила значај активног старења и целоживотног учења и приказала је напоре које чин Аустријска Влада у циљу побољшања Квалитета живота старијих не само у Аустрији већ и на глобалном нивоу, а госпођа Чукић Влаховић нам је приказала шта је то што се у Србији урадило и шта ће се урадити по питању креирања јавних политика које ће омогућити достојанствено старење (презентацију госпође Wинклер можете преузети овде).

На конференцији су учествовали и међународни експерти са стручним темама. Verity McGivern из организације HelpAge International представила је потребу да се сви укључимо у заговарање да старење буде препознато у Агенди 2030 Уједињених нација и циљева одрживог развоја (њену презентацију можете преузети овде).

Bridget Sleap која се већ годинама бави заговарањем за права старијих и доношењем нове Конвенције о правима старијих, упознала нас је и са делом материјала који се спрема за следећи састанак Отворене радне групе за старење која ће се одржати априла месеца у Уједињеним нацијама у Њујорку. Тема тог састанка биће социјална сигурност и целоживотно учење и у консултацијама као и раније две године учествовало је преко 100 старијих особа из Србије (њену презентацију можете преузети овде).

Татјана Пријић, заменица поверенице за заштиту равноправности говорила је о дискриминацији на основу година и о томе како је неопходно да се цело друштво укључи у борбу против дискриминације.

Lina Al Qurah, из HelpAge International Estelle Huchet, представница Age Platform Europe и др Милутин Врачевић из Црвеног крста Србије на посебној сесији говорили су о значају мрежа и умрежавања и о томе да мреже дају могућност да се наш глас боље чује и да нам аргументи у заговарању буду јачи када разговарамо са доносиоцима одлука. Они су представили значај мрежа на глобалном, регионалном и националном нивоу (презентацију везану за ову тему можете преузети овде).

HelpAge International је 12. децембра широм света представио Глобални Индекс – Трендови у здрављу и старењу, па је ова презентација у исто време планирана и у Београду. Основне податке Индекса представила је Lina Al Qurah, из HelpAge International, говорила је шта значи право старијих особа на здравље. С обзиром на то да је Србија учествовала у овом истраживању др Милутин Врачевић из Црвеног крста Србије представио је резултате и свакако је значајно да знамо да како популација стари структура болести у Србији се мења. Незаразне болести су водећи узрок смрти и одговорне су за преко 90 посто свих смртних исхода међу мушкарцима и женама старости од 50 до 69 година и 70 и више година (презентацију везану за ову тему можете преузети овде).

Estelle Huchet из Age Platform Europe представила нам је кампању „Равноправно старење“ која је трајала 70 дана од 1. октобра Међународног дана старијих до 10. децембра Међународног дана људских права и покренута је поводом 70 година од доношења Универзалне декларације о људским правима. Ова кампања представља борбу против ејџизма, а свака недеља била је усмерена на различита питања која се односе на старење и ејџизма. Црвени крст Србије се активно укључио у ову кампању (презентацију госпође Хуцхет о кампањи "Равноправно старење" можете преузети овде, а њену презентацију организације Age Platform Europe можете преузети овде).

Представници партнера у пројекту: Албанске асоцијације геријатара и геронтолога, Удружења Осмијех – Грачаница из Босне и Херцеговине, Црвеног крста Македоније и Асоцијације Хуманост из Македоније, Црвеног крста Црне Горе и Црвеног крста Србије представили су успехе пројекта у својим државама, а на посебној сесији 12. децембра представили су микро-пројекте. Angelika Scherzer представница Аустријског Црвеног крста говорила је о позитивним искуствима у сарадњи на пројекту и плановима за будући заједнички рад на сличној теми.

Конференција је показала значај иницијативе за социјално укључивање старијих особа и свест да је укључивање старијих особа у јавни живот и дијалог о свим за њих релевантним темама неопходан одговор на демографске трендове.

Пројекат „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ подржан је од стране Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског црвеног крста.