Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

“ЈАЧАЊЕ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ СОЛИДАРНОСТИ”


13.04.2021

Црвени крст Србије у партнерству са Центром за подршку и инклузију Help net а уз подршку Међународног Вишеград Фонда спроводи пројекат „Јачање међугенерацијске солидарности“. Демографско старење има значајан и далекосежан утицај на све апекте социјалног развоја због чега је важно неговати међугенерацијску солидарност коју одикује комплексан, специфичан систем релација између особа различитих генерација на нивоу породице и читавог друштва. Најзначајније препреке развоју међугенерацијске солидарности јесу негативни ставови, стереотипи и предрасуде које постоје међу генерацијама, а које на првом месту воде ка дискриминацији старијих. Управо због ових стереотипа друштво је ускраћено за позитивне ефекте међугенерацијске солидарности, јер млади и старији, као и средња генерација, заједнички доприносе позитивним променама у друштву као и социјалној кохезији. Солидарност међу генерацијама круцијална је за демократско друштво.

Вођен ставом да уметност може бити мост међу генерацијама, Центар за подршку и инклузију Help net заузима иновативни приступ у охрабривању међугенерацијских активности, кроз уметнички израз. Пројектом „Јачање међугенерацијске солидарности“, подржаног од стране Međunarodnog Višegrad Fonda, настоје да приближе генерације користећи креативни потенцијал нових медија и филмску уметност. Овај пројекат има за циљ да допринесе социјалној кохезији мењањем релација међу генерацијама, да унапреди њихову међусобну сарадњу и разумевање, да подигне ниво њихових дигиталних компетенција, као и да прикупи податке о утицају креативних медија на међугенерацијску солидарност.

Млади и старији имају прилику да заједнички истраже мноштво креативних могућности које нуде дигитални медији. Више од 50 људи различитих генерација из Србије, Словачке, Пољске и Чешке обучено је да користи своје паметне телефоне за креирање филма. Најбољи снимци који су направљени коришћени су у продукцији кратког филма „Jačanje međugeneracijske solidarnosti“ који има за циљ да сруши предрасуде које се односе на године старости и старење, а које упориште налазе у патријархалном систему вредности, да укаже на њихов негативни утицај на међуљудске односе и демократско друштво, као и да негира најчешће стереотипе о омладини и сениорима.

Један од најзначајнијих производа пројекта је wеб портал „Međugeneracijska solidarnost“ настао са тежњом да стимулише друштвени активизам и подстакне генерацијску разноликост нудећи нове правце повезивања младих и старијих. Портал пружа увид у резултате који су у овој области постигнути, као и стручне налазе и препоруке за унапређење међугенерацијске солидарности у Србији и земљама Вишеград групе, али и могућност укључивања у иновативне активности које Хелп нет организује у циљу рушења социјалног зида међу генерацијама.

У оквиру пројекта спроведи се и свеобухватна медијска „Кампања за међугенерацијску солидарност“ у циљу подизања свести о значају међугенерацијске солидарности и социјалне кохезије заснованих на разумевању, размени искустава и знања међу генерацијама, заједничким интересима и подели одговорности.

Подаци прикупљени у оквиру пројекта, закључци и препоруке до којих се дошло, служиће свим земљама учесницама пројекта као основа за развој јавних политика у овој обласи, националних стратегија и акционих планова, као механизам за унапређење међугенерацијског дијалога и пример добре праксе за промоцију међугенерацијске солидарности.

Пројектни партнери одабрани су на основу њиховог дугогодишњег и вредног искуства у заштити људских права, особито права рањивих група, промоцији равноправности, социјалне заштите и социјалне кохезије. Пројекат се реализује у сарадњи са Crvenim krstom Srbije, Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA, Центром за социјални рад Хорелица из Словачке и асоцијацијом TRIANON из Чешке, у периоду од октобра 2020. до јуна 2021. године.

Film "Jačanje međugeneracijske solidarnosti"

Trailer "Strengthening cross-generational solidarity" film