Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Мисија ЦКС


Мисија Црвеног крста Србије је да олакшаваљудску патњу, са задацима: да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, спасава угрожене животе и здравље људи и шири знања о међународном хуманитарном праву, да превентивно делује и просвећује грађане у области здравствене и социјалне заштите и унапређује хуманитарне вредности у друштву и, у случају стања потреба, пружа социјалну заштиту и збрињавање.

У обављању послова усмерених на остваривању циља и извршавање задатака, национално друштво делује у складу са:

1) Основним принципима, а то су:

  • хуманост,
  • непристрасност,
  • неутралност,
  • независност,
  • добровољност,
  • јединство и
  • универзалност.
Црвени крст Србије је национално друштво и састоји се од 2 покрајинске организације, Црвеног Крста Војводине и Црвеног крста Косова и Метохије, и 183 организације Црвеног крста у градовима и општинама.

2) Ратификованим међународним уговорима и опште прихваћеним правилима из области међународног хуманитарног права, а нарочито женевским конвенцијама и допунским протоколима

 3) Статутом Међународног покрета, Статутом Међународне федерације и другим актима и правилима које усваја Међународни покрет

 4) Циљевима и задацима националног друштва

У остваривању наведених циљева и задатака, национално друштво помаже свим људима, без било какве непосредне или посредне дискриминације по било ком основу, а нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или сличног статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета. 

У остваривању својих циљева и задатака, национално друштво врши јавна овлашћења поверена Законом о Црвеном крсту Србије и то:

   1) учествује у заштити и спасавању становништва, материјалних добара и других добара у случају ратних разарања, природних и других несрећа у миру и рату.

    2) организује прикупљање помоћи и распоређује помоћ примљену од међународних организација и других дародаваца жртвамаратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату.

    3) организује прикупљање и прикупља помоћ у Републици Србији и организује достављање у иностранство помоћи коју државни органи, други органи и организације, предузећа и друга правна лица и дародавци из Републике Србије пружају ради ублажавања последица ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату.

    4) учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва, избеглица и расељених лица, пружању помоћи и спровођењу других мера које могу допринети збрињавању настрадалог и угроженог становништва, избеглица и расељених лица.

    5) покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности у Републици Србији за помоћугроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба и обезбеђује, у складу са законом обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције.

    6) организује упознавање и упознаје грађане са Женевским конвенцијама и Допунским протоколима.

    7) обавља и друге послове који произлазе из одредаба Женевских конвенција и Допунских протокола и других међународним уговорима преузетих обавеза Републике Србије које се односе на пружање хуманитарне помоћи.

    8) обавља послове службе тражења, ради прикупљања и евидентирања података о евакуисаним, избеглим, расељеним и несталимлицима услед ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату и ради тражења несталих лица.

    9) оспособљава грађане-припаднике цивилне заштите на територији Републике Србије за пружање прве помоћи у случајуприродних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба.

    10) организује, обучава и припрема екипе за прву помоћ, хигијенско - епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа као и оружаних сукоба.

    11) учествује у здравственом просвећивању становништва, обучавању становништва у пружању прве помоћи за случај ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату.

    12) популарише добровољно давалаштво крви и, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви, учествује у организовању акција добровољног давања крви.

У обављању послова усмерених на остваривању циља и извршавање задатака, национално друштво делује у складу са oсновним принципима