Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Дуготрајна нега за старије особе и особе са инвалидитетом на Западном Балкану


Ова студија је настала у оквиру трогодишње иницијативе у региону Западног Балкана „Јаћање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током КОВИД-19 и будућих катастрофа“. Пројекат координира Црвени крст Србије, а подржавају Европска унија, Аустријска развојна агенција и Аустријски Црвени крст. Покренут крајем 2020. Године, пројекат повезује партнере из цивилног друштва из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и са Косова*, као и велике мреже цивилног друштва које представљају старије особе и особе са инвалидитетом на нивоу Европске уније. Као један од пројектних партнера SeConS – група за развојну иницијативу је у оквиру овог пројекта задужена за компоненту спровођења анализе и формулисање препорука у циљу јачања отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом (ОСИ) на Западном Балкану током КОВИД-19 и будућих катастрофа и израду студија о стању у овој области.

*Овај назив је без прејудицирања статуса у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.

Циљ ове студије је да пружи увид у чињенице које ће омогућити формулисање препорука и мера за јавне политике које би биле усмерене на то како повећати капацитете пружалаца услуга и организација цивилног друштва (ОЦД) али ув ећати и финансијска давања да би се осигурао бољи приступ услугама дуготрајне неге за старије особе и  особе са инвалидитетом у редовним околностима, а посебно у случају ванредних ситуација. Поред тога ова студија пружа упоредни преглед стања дуготрајне неге на Западном Балкану и покаже сличности и разлике и тако омогући међусобно учење и проналажење решења.

Анализа у овој студији се заснива на подацима прикупљеним у неколико фаза и применом неколико метода:

 

Деск анализа

Деск анализу чини преглед законске регулативе у области дуготрајне неге, релевантних публикација, јавно доступних података о капацитетима за пружање различитих услуга дуготрајне неге и броју корисника за сваку од пројектних локација. Деск анализа је имала за циљ да прикаже како је дуготрајна нега интегрисана у систем социјалне и здравствене заштите и да представи тренутне услове функционисања у области дуготрајне неге у свакој од локација обухваћених пројектом.

 

Квантитативно истраживање

Истраживање је спроведено у свакој пројектној локацији на узорку од 650 старијих особа и особа са инвалидитетом (ОСИ) које су потреби за дуготрајном негом или на укупном узорку од 3.900 испитаника за све локације (укупан број особа контактираних у првој фази прикупљања података је 7.289). Како највећу потребу за дуготрајном негом и бригом имају старији од 65 година и ОСИ старости 18-64 године, узорак је дизајниран тако да је обухватао 550 старијих особа од 65 година и 100 ОСИ које су у потреби за дуготрајном негом. Истраживање је реализовано CATI (Компјутерски подржано телефонско истраживање) методом прикупљања података. Како би узорак обухватио само особе које се налазе у потреби за дуготрајном негом, испитаницима су пре почетка постављена питања о томе да ли имају одређене потешкоће због којих им је потребна подршка (тешкоће са видом, слухом, кретањем, итд.), као и да ли им је, без обзира на потешкоће, потребна подршка других у свакодневном функционисању. У случају да испитаник због болести или других физичких потешкоћа није био у могућности да учествује у анкети, упитник о потребама и услугама које испитаник користи вођен је са његовим старатељем. Током истраживачког процесапоштовани су највиши етички принципи који подразумевају добровољност и анонимност учесника. 

 

Квалитативно истраживање

На свакој пројектној локацији рађени су дубински интервјуи са пружаоцима услуга дуготрајне неге и представницима релевантних институција које су задужене за формулисање политика у области дуготрајне неге, као и корисницима услуга дуготрајне неге. Циљ овог дела истраживања је био да се детаљније сагледају налази добијени квантитативним истраживањем као и да се из перспективе доносилаца одлука, али и самих корисника услуга, увиде тачке које могу бити унапређене у функционисању система дуготрајне неге.

За сваку пројектну локацију је урађена студија која је доступна на локалном и енглеском језику. Подаци који се налазе у овом извештају су иновирани и ажурирани у односу на податке који се могу пронаћи у националним студијама.