Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Међународна сарадња


(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 9, тачка 2. и члан 11,13. и 14. - Црвени крст Србије реализује активности у области међународне сарадње и Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6. и 7, члан 9, тачка 4. и члан 14. тачка 4.)

Међународну сарадњу националног друштва чини низ активности у комуникацији и сарадњи са другим саставним деловима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (даље: МП ЦК/ЦП) – националним друштвима (даље: НД), Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца (даље: МФЦК), Међународним комитетом Црвеног крста (даље: МКЦК), другим међународним, хуманитарним, невладиним и владиним организацијама, агенцијама Уједињених нација (даље: УН) и Министарством спољних послова Владе Републике Србије као и другим министарствима када се ради о питањима из њихове надлежности.

volonteri

Статут МП ЦК/ЦП дефинише Међународну сарадњу као једно од основних обележја самосталног НД. Документа МП ЦК/ЦП утврдила су принципе остваривања међународне сарадње и, у том смислу, посебно истичу значај поштовања више Основних принципа – независности, неутралности, јединства.

Међународну сарадњу НД у највећој мери остварују непосредно, кроз различите форме и садржаје.
Највиши органи Црвеног крста Србије ову активност су уредили Статутом Црвеног крста Србије као и Упутством о остваривању међународне сарадње у Црвеном крсту Србије у складу са међународно прихваћеним стандардима.

Међународна сарадња НД припада како обавезним и традиционалним активностима чланица МП ЦК/ЦП, тако је и саставни део програмских активности.

Посебно значајно место ова активност има и у стратешком документу Црвеног крста Србије – План акције 2014. – 2018. Овим документом је утврђено да Међународна сарадња припада међу основне програмске приоритете сврстане у десет кључних области деловања.

Управни одбор Црвеног крста Србије на својојседници 16. маја 2008. Године донео је Упутство о остваривању међународне сарадње у Црвеном крсту Србије којим се регулишу сви поступци у овој активности за све нивое организовања у НД.