Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Активности

Под међународном сарадњом се подразумева и обављање свих других послова који захтевају контакте и односе са хуманитарним и другим међународним организацијама и организацијама које имају седишта у другим државама, амбасадама у Републици Србији, другим организацијама, правним лицима и појединцима из страних држава.

Национално друштво остварује међународну сарадњу са Међународним комитетом Црвеног крста (даље: МКЦК), Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца (даље: МФЦК, националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца (даље: НД) као и са хуманитарним и другим међународним и националним организацијама, које учествују у хуманитарној делатности у Републици Србији или у иностранству.

Под међународном сарадњом се подразумева и обављање свих других послова који захтевају контакте и односе са хуманитарним и другим међународним организацијама и организацијама које имају седишта у другим државама, амбасадама у Републици Србији, другим организацијама, правним лицима и појединцима из страних држава. Међународном сарадњом сматрају се и сви односи и контакти које остварују органи, седиште и сви организациони делови Црвеног крста Србије.

По карактеру, међународна сарадња може да буде: сарадња на основу Статута Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (даље: Међународни покрет); програмска сарадња; сарадња по појединим питањима, сарадња у оквиру братимљених локалних заједница и ad hoc сарадња.

Сарадња на основу Статута Међународног покрета обухвата све облике сарадње који произилазе, као међународна обавеза, из својства Црвеног крста Србије као националног друштва и саставног дела Међународног покрета.

Програмска сарадња обухвата облике сарадње који су установљени уговорима, споразумима, програмима сарадње и сличним актима којима су утврђене области или питања сарадње Црвеног крста Србије са међународним организацијама, националним друштвима, другим правним лицима и појединцима из страних држава, трајнијег карактера.

  • Сарадња по појединим питањима обухвата све облике сарадње којима се решавају појединачна питања једнократног карактера у односима са међународним организацијама, националним друштвима, другим правним лицима и појединцима из страних држава.
  • Сарадња у оквиру братимљених локалних заједница подразумава учешће представника организација Црвеног крста када њихове средине успостављају и реализују сарадњу са одговарајућим локалним заједницама у другим државама.
  • Аd hoc сарадња обухвата све повремене и друге контакте, односе и облике сарадње са међународним организацијама, националним друштвима, другим правним лицима и појединцима који нису претходно набројани.

Ово непосредно произилази из члана 4. став 1. тачка 2. Статута Међународног покрета којим је изричито прописано да национално друштво има на челу централни орган који је једини надлежан да га представља пред другим саставним деловима Покрета.

Основно начело међународне сарадње је поштовање Основних принципа Међународног покрета, посебно Принципа јединства. У међународној сарадњи овај Принцип подразумева да се међународна сарадња увек и у свим случајевима одвија у име националног друштва – Црвеног крста Србије.

Међународна сарадња подразумева поштовање протоколарних понашања и обичаја, установљених у дугогодишњој пракси међународне сарадње у Међународном покрету. Протокол у међународној сарадњи садржи правила о начинима успостављања контаката и комуникације, хијерархији контаката, специфичном језику контаката, редоследу радњи и поступака у сарадњи, саставу делегација односно нивоу представника, језику односно језицима сарадње итд.

цкс

Међународна сарадња захтева посебну и специфичну стручност. Да би се то обезбедило, у планирање и остваривање међународне сарадње се мора укључити Служба за међународну сарадњу Црвеног крста Србије. У планирању и остваривању међународне сарадње мора се обезбедити пуно поштовање достојанства и равноправностиЦрвеног крста Србије. О сваком појединачном случају међународне сарадње води се посебна евиденција у Служби за међународну сарадњу.

Управни одбор Црвеног крста Србије на својој седници 16. маја 2008. Године донео је Упутство о остваривању међународне сарадње у Црвеном крсту Србије којим се регулишу сви поступци у овој активности за све нивое организовања у НД.

Председник представља национално друштво у земљи и иностранству (члан 63 Статута Црвеног крста Србије).