Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Циљеви

Специфични циљеви програма су:

  1. Повећати толеранцију међу децом и младима у Србији унапређивањем вештина комуникације и решавања сукоба мирним путем и подстицањем уважавања културолошких и етничких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог на хуманитарним вредностима;
  2. Обезбедити довољан број компетентних младих волонтера за потребе Црвеног крста у Србији, како би се реализацијом програма, пројеката и подухвата Црвеног крста одговорило на потребе грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима;
  3. Обезбедити непрекидно подмлађивање волонтерских ресурса и омасовљење чланства Црвеног крста у Србији, како би се обезбедио континуитет у раду и мобилисање волонтерских ресурса у ситуацијама које захтевају интензивно ангажовања организације.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од укупног броја волонтера Црвеног крста више од 60% чине млади волонтери узраста до 30 година

Правилником о организовању и деловању младих у Црвеном крсту Србије регулисан је начин организовања, облици деловања младих и њихово чланство у Црвеном крсту, њихова права и обавезе и обавезе организације Црвеног крста према њима. Упознавање младих волонтера са садржајем правилника и примена стандарда који су у њему дефинисани од значаја су за хармонизацију и усмеравање волонтерског рада чиме се постиже максималан ефекат за појединце и заједницу.

Млади волонтери се обучавају у Црвеном крсту, како би на адекватан и квалитетан начин каналисали своја хумана осећања и енергију ка конкретној акцији у смислу пружања помоћи угроженим грађанима, организацијом и реализацијом различитих програма, пројеката и подухвата од значаја за грађане Републике Србије. Систем обуке младих волонтера у Црвеном крсту Србије подразумева степеновану едукацију младих волонтера која обезбеђује делотворну реализацију програма, пројеката и подухвата које спроводи Црвени крст, а који су у складу са потребама друштвене заједнице и грађана који су угрожени, као и одговарајући квалитет реализованих активности Црвеног крста, иновирањем постојећих и осмишљавањем нових активности које су у складу са потребама младих.

Едукација и ангажовање деце и младих која се спроводи у различитим областима деловања Црвеног крста унапређује квалитет њиховог живота у смислу одрастања, развоја и сазревања. На овај начин постиже се стварање волонтерске базе за све програме, пројекте и подухвате који су усмерени ка деци и младима, а касније и ка старијим генерацијама и свим категоријама угрожености у зависности од интересовања која имају волонтери.

Running against AIDS

Михаило Ракоњац
Волонтер Црвеног крста Ивањица

Прво место на такмичењу у фотографисању Медитеранског центра за сарадњу
Црвеног крста и Црвеног полумесеца
2011. године

Јачање организације Црвеног крста правовременим подмлађивањем кадрова у континуитету, неговањем духа пријатељства, солидарности, разумевања и поштовања различитости међу децом обезбеђује се реализацијом Школа подмлатка Црвеног крста и програма акција младих волонтера.

Црвени крст Србије, као део Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, сарађује са другим Националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Захваљујући томе, млади волонтери Црвеног крста у Србији имају прилику да повремено учествују на међународним догађајима у оквиру Покрета, као што су конференције, обуке, радионице и међународни кампови младих. Учешће на догађајима међународног карактера од значаја је за размену и примену међународних искустава у раду, као и добијање одговарајуће подршке од партнерских Националних друштава Црвеног крста.