Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Деловање у несрећама

Црвени крст је водећа Организација надлежна за обуку најшире популације у указивању прве помоћи, неге повређених и оболелих, у мотивисању грађана за добровољно давалаштво крви и спровођење послова Службе тражења.

(Правни основ: чланови чл.6, чл. 7. ( тачка 1. и 3.), чл. 9.( тачка 3. и 5. ), чл.13. и чл.14. Закона о Црвеном крсту Србије, чланови 8,18, 39, 59, 68, 69, 90, 111, 113,118 и 123. Закона о ванредним ситуацијама, као и на основу преузетих међународних обавеза).

На основу одредаба Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр.107/2005) и међународним уговорима преузетих обавеза, а у складу са Националном стратегијом заштите и спасавања и Националним програмом управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа, Црвени крст Србије спроводи припреме и развија капацитете за одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.

Одредбе Закона о венредним ситуацијама (Сл.Гласник РС бр.111/2009) и измене и допуне истог (Сл Гл РС бр.92/2011 и 8/2013), укључују Црвени крст Србије и његове структуре у интегрисани систем заштите и спасавања Републике Србије. Одлуком Владе Републике Србије (Сл.Гласник бр.36/2011) Црвени крст Србије одређен је за правно лице оспособљено и опремљено за заштиту и спасавање у Републици Србији.