Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Брига о старијима

Демографску транзицију крајем 20. века карактерише убрзано старење популације, присутно и у богатим и сиромашним земљама. Србија се као и већина земаља Европе налази у процесу демографског старења.

Према подацима пописа из 2011. године, удео старијих од 65 година у укупној популацији је 17,4%, док је удео становника преко 80 година 3,5%. Процес демографског старења ће се интензивирати, тако да према демографским пројекцијама Републичког завода за статистику број старијих од 65 година у Србији до 2030. године износиће више од 21%, док ће број ’старих старијих”, оних преко 80 година, порасти на 5%. Из тих разлога Црвени крст Србије развио је низ програма за старије особе који су у складу са њиховим потребама.

Водећи рачуна о томе да старији нису хомогена група наши програми садрже компоненту услуга и помоћи, али и копоненту заговарања за промене јавних политика у складу са старењем становништва, важан сегмент је и мотивисање старијих да постану волонтери и тиме нам помогну у јачање позитивне слике о старењу и старијима као активним члановима заједнице, који доприносе развоју друштва. Важан сегмент рада су истраживања која имају за циљ прикупљање података о пложају старијих, који се касније користе за заговарање.


ВИДЕО: СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ СТАРИЈИХ ОСОБА (65+) У СРБИЈИ

„Социјална укљученост старијих особа (65+) у Србији“ представља резултате истраживања које је реализовано у оквиру трого…

Групе самопомоћи

У оквиру Програма бриге о старијима Црвени крст Србије у 22 оштине организује 38 група самопомоћи за старије које окупља…

Мрежа ХуманаС

Црвени крст Србије је и оснивач и координатор мреже ХуманаС, која окупља 15 хуманитарних организација и удружења грађана…