Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Брига о старијима

Демографску транзицију крајем 20. века карактерише убрзано старење популације, присутно и у богатим и сиромашним земљама. Србија се као и већина земаља Европе налази у процесу демографског старења.

Према подацима пописа из 2011. године, удео старијих од 65 година у укупној популацији је 17,4%, док је удео становника преко 80 година 3,5%. Процес демографског старења ће се интензивирати, тако да према демографским пројекцијама Републичког завода за статистику број старијих од 65 година у Србији до 2030. године износиће више од 21%, док ће број ’старих старијих”, оних преко 80 година, порасти на 5%. Из тих разлога Црвени крст Србије развио је низ програма за старије особе који су у складу са њиховим потребама.

Водећи рачуна о томе да старији нису хомогена група наши програми садрже компоненту услуга и помоћи, али и копоненту заговарања за промене јавних политика у складу са старењем становништва, важан сегмент је и мотивисање старијих да постану волонтери и тиме нам помогну у јачање позитивне слике о старењу и старијима као активним члановима заједнице, који доприносе развоју друштва. Важан сегмент рада су истраживања која имају за циљ прикупљање података о пложају старијих, који се касније користе за заговарање.


Програм бриге о старијима

У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета отворена могућност да…

Иницијатива за социјално укључивање старијих особа

Црвени крст Србије од фебруара 2016. године започео je sa реализацијом пројектa «Иницијатива за социјално укључивање ста…

Унапређење приступа људским правима старијих у Србији

Црвени крст Србије је у партнерству са HelpAge International из Велике Британије 1. децембра 2013. године започео програ…