Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ВИДЕО: СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ СТАРИЈИХ ОСОБА (65+) У СРБИЈИ„Социјална укљученост старијих особа (65+) у Србији“ представља резултате истраживања које је реализовано у оквиру трогодишњег регионалног пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа (TASIOP)“. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста у пет земаља Западног Балкана (Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Албанија), пројектом координира Црвени крст Србије. Циљ пројекта је јачање капацитета организација цивилног друштва и мотивисање старијих за веће укључивање у све сфере друштва.

Истраживање о социјалном укључивању старијих особа сачињено је на основу статистичких података из званичних евиденција, као и доступних података, а у обзир су узети материјални услови живота, приступ ресурсима и услугама, друштвена партиципација и социјалне мреже, слободно време, животни стилови, култура и комуникација, квалитет живота и субјективно задовољство. Истраживање о социјалној укључености старијих у Србији спровела је SeConS група за развојну иницијативу. Подаци показују да становништво у нашој земљи спада међу најстарије популације глобално, са прогнозом даљег интензивног старења услед ниског наталитета, фертилитета и миграција млађег становништва. Слика о старијем женама и мушкарцима у Србији, различитим аспектима њиховог положаја и условима живота говори да је њихов статус релативно неповољан, у поређењу са старијим особама које живе на подручју Европске уније.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnybJeTZ6qM&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1TMlF-1PkO1ysz2mo9ddhYXMVsrvmZqXGbOn49WziNXxJ1w2UFpn_k3cE