Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Иницијатива за социјално укључивање старијих особаИницијатива за социјално укључивање старијих особа

Црвени крст Србије од фебруара 2016. године започео je sa реализацијом пројектa «Иницијатива за социјално укључивање старијих особа», који се паралелно имплементира у пет држава региона уз финансијску подршку Европске уније кроз ИПА фонд, као и Аустријске развојне агенције АДА. Техничку подршку координацији пројекта пружа Аустријски Црвени крст. Пројектом координира Црвени крст Србије.

«Иницијатива за социјално укључивање старијих особа» представља трогодишњи заједнички напор да се ојача позиција старијих особа у региону како би учествовале у доношењу одлука које се тичу њих, њихове заједнице и друштва у коме живе, као и организација цивилног друштва које треба да буду функционална спона између самих старијих особа и институција система како би се обезбедило пуно поштовање људских права, приступ услугама и сервисима и обезбедило активно учешће појединца у заједници и друштву. 

Укључивање организација цивилног друштва је управо кроз умрежавање, учење и размену примера добре праксе.

Партнери у пројекту су Албанско удружење геронтолога и геријатара, НВО Осмијех из Босне и Херцеговине, Македонски Црвени крст и НВО Хуманост из Македоније, као и Црвени крст Црне Горе. Партнери су у својим државама оформили мреже. Мрежа у Србији је мрежа ХуманаС http://humanas.rs/2016/06/, у Албанији мрежа организација које се баве заговарањем за побољшање положаја старијих зове се MOSHA http://mosha-network.org/, у Босни и Хецеговини имамо мрежу За достојанствено старење http://dostojanstvenostarenje.org/, a у Македонији Инклузивам http://inkluzivam.org/ и у Црној Гори Дигнитас http://dignitas-network.org/.
Током трогодишње имплементације пројекат ће оснажити мреже организација цивилног друштва у свакој од држава да врше ефикасније јавно заговарање у име и заједно са старијима, а на теме које свака од држава бира кроз процес анализе окружења и стратешког планирања. Како би заговарање било засновано на уверљивим подацима, они ће бити прикупљани крз циљана истраживања чији ће резултати послужити за израде приоритета у заговарању и препорука за доносиоце одлука.
Истовремено, пројекат je usmeren на оснаживањe самих старијих и na пружањe подршке у њиховим напорима везаним за социјално укључиванње. Партнери у свакој од држава radiće na малим, локалним иницијативама старијих, кроз регистроване организације али и неформалне активистичке групе и подстицати њихове локалне активности које воде бољем социјалном укључивању старијих особа у јавни живот и решавању конкретних локалних питања од значаја за старије али и за заједницу у целини. Партнери у пројекту ће кроз рад ових група прикупљати примере добре праксе који ће даље бити публиковани и коришћени у јавном заговарању као модел активности који може бити примењен и на другим местима и кроз активацију старијих допринети бољем њиховом учешћу у јавном животу и бољој кохезији заједнице.