Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Међународно хуманитарно право

Како би што боље остварио помоћну улогу надлежним властима у хуманитарној области и допринео извршавању једне значајне међународне обавезе државе Србије, преузету ратификацијом Женевских конвенција од 1949, Допунских протокола уз те конвенције од 1977. И других међународних уговора, Црвени крст Србије посебну пажњу посвећује промовисању међународног хуманитарног права.

Адекватан начин да се МХП приближи будућим доносиоцима одлука, креаторима јавног мњења јесте одржавање такмичења, трибина и радионица за студент факултета друштвених наука, правних факултета, факултета политичких наука, војне академије. 

Комисија за међународно хуманитарно право Црвеног крста Србије усваја и прати програме и активности у овој области. Уједно је и представник Црвеног крста Србије члан Националне комисије за међународно хуманитарно право која делује под окриљем Министарства спољних послова Републике Србије. 

Иако је наизглед теоријска, ова активност доприноси бољем приступу циљним групама, прихватању појединаца и целе организације, а самим тим и испуњавању основне мисије Црвеног крста – пружању помоћи онима којима је та помоћ највише потребна. 

Обичајно међународно хуманитарно право - преузимање