Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током КОВИД-19 и будућих катастрофа


08.08.2022

ПОЗИВ НА ТЕНДЕР

 

 1. Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током КОВИД-19 и будућих катастрофа

 

 1. Општи подаци

Пројекат „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током КОВИД-19 и будућих катастрофа“ трогодишња је иницијатива у региону западног Балкана, коју координира Црвени крст Србије, а подржавају Европска унија, Аустријска развојна агенција и Аустријски Црвени крст. Покренут крајем 2020. године, пројекат повезује партнере из цивилног друштва из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и са Косова*, као и велике мреже цивилног друштва које представљају старије особе и особе са инвалидитетом на нивоу Европске уније.

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова

Општи циљ пројекта је да допринесе јачању отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом на западном Балкану током КОВИД-19 и будућих катастрофа.

Специфични циљ пројекта је да старије особе, особе са инвалидитетом, ОЦД и локалне организације буду способније да се носе са кризом КОВИД-19 у Албанији, Босни и Херцеговини, северној Македонији, Црној Гори, Србији и на Косову*.

Ове циљеве ће пројекат постићи активностима разврстаним у четири тематске области: Ментално здравље, Помоћ у новцу и ваучерима, Јачање локалних заједница и Истраживање / јавна политика / заговарање.

Јачање локалних заједница: Ова компонента обухвата рад на подршци и јачању организација цивилног друштва широм региона за креирање локалних иницијатива које подстичу социјалну инклузију и директну подршку, као и за интеракцију са локалним креаторима политике.

 • Ангажовање ОЦД и локалних организација са јавним политикама и доносиоцима одлука на локалном нивоу, уз повеćано учешćе старијих особа и особа са инвалидитетом;
 • Подршка разним активностима социјалне инклузије (укључујући директну подршку и услуге) на нивоу заједнице за старије особе и особе са инвалидитетом;
 • Пружање подршке и малих грантова микропројектима на локалном нивоу (укупно 60) током периода од десет месеци на свим пројектним локацијама како би се идентификовале најбоље праксе које ће се даље делити и представљати широм региона као модели који се могу реплицирати у локалним контекстима.

 

 

 1. Зашто се нуди финансијска подршка трећим лицима

Унапређење социјалне инклузије старијих на нивоу заједнице. Ово треба да буде постигнуто путем развоја одрживих модела укључивања старијих особа у живот заједнице. Ово ће се идеално постићи кроз сарадњу свих заинтересованих страна у заједници, укључујући саме старије особе.

 

 

 1. Позив на тендер

У оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током КОВИД-19 и будућих катастрофа“ желимо да нам понудите најбољи предлог пројекта који ће се бавити једном од следећих активности или њиховом комбинацијом:

 • Заговарачке иницијативе везане за локалне јавне политике
 • Пружање основних волонтерских услуга малог обима за старије особе и особе са инвалидитетом које се могу тестирати и затим даље заговарати (нпр. активности подршке везане за удаљена, руралних и тешко доступна подручја)
 • Припрема материјала за локални и национални дијалог о јавној политици, подизање јавне свести и едукација
 • Подизање свести и едукативне активности на тему социјалне инклузије старијих особа и особа са инвалидитетом, активног старења, волонтирања
 • Иницијативе за неформално образовање/целоживотно учење у локалним заједницама
 • Културне активности уз учешће старијих особа и особа са инвалидитетом
 • Прилагођавање друштвеног окружења које није доступно особама са инвалидитетом како би се подржало њихово укључивање на нивоу заједнице

Пројекти који се не уклапају у обрасце са горњег списка али и даље очигледно доприносе социјалној инклузији старијих и особа са инвалидитетом даље могу да буду предложени и биће процењени заједно са осталим предлозима, али горња листа активности садржи оне за које се очекује да буду главни фокус микро-пројеката.

Снажно се сугерише да пројектни предлози буду засновани на активном учешћу старијих особа и особа са инвалидитетом у њиховој реализацији, као и да буду родно осетљиви како би се до максимума подигао њихов потенцијал да се достигне социјално укључивање старијих особа из различитих демографских група.

Пример:

1. Назив пројекта

Едукативне радионице за старије

2.     Период имплементације

Октобар 2022.-Јул 2023

3.     Опис активности

На пример: Организовање редовних радионица за старије које ће покривати спектар тема које се тичу учествовања у животу заједнице. Радионице ће се базирати на стручном знању различитих професионалаца како би се покриле различите теме (рецимо креативно писање, сликање, грнчарија, кување...) као и на раду старијих особа које су већ прошле овакве радионице и које ће имати улогу фасилитатора. Знање које буде усвојено кроз ове радионице ће бити употребљено да би се покренуле мале бизнис-иницијативе у којима ће старији организовати изложбе и друге јавне догађаје на којима ће представљати и продавати производе свог рада.

4.     Очекивани резултати

На пример: Старије особе добијају нове вештине и знања, активније су и учествују у социјалном животу заједнице.

5.     Максимално одобрен буџет

5.700 Евра

 

 

 1. Ко може конкурисати за средства на овом тендеру:

Организације цивилног друштва, чланице мрежа организација које се баве старијима или особама са инвалидитетом; локалне организације старијих и особа са инвалидитетом; друге организације цивилног друштва старијих особа и особа са инвалидитетом у заједницама, а које се баве јавним заговарањем и социјалном инклузијом.

 

 1. Како конкурисати:

Молимо да попуните Апликациони формулар за мини-пројекте, а где ћете дати детаљан опис активности, буџет и план рада.

Остала обавезна документа (апликације без ових докумената сматраће се непотпуним и неће бити разматране):

 • Документ који потврђује правни статус организације
 1. Извод из Агенције за правне регистре
 • Документи који потврђују финансијски капацитет организације
 1. Завршни обрачуни организације за последње две године
 2. Доказ о ликвидности: потврду да рачун организације није био у блокади током последња 24 месеца.

Рок за достављање апликације на конкурс

 1. септембар 2022. године
 2. Услови конкурисања на тендеру

 

 1. Језик

Сви достављени документи морају бити на српском језику

 

 1. Трошкови и ПДВ

Сви трошкови морају бити изражени у динарима као и у Еврима. Порез на додату вредност није прихватљив трошак у оквиру овог тендера.

 

 1. Рокови:

 

За даља појашњења молимо да нам поруке са питањима шаљете закључно са следећим датумом

10. септембар

На адресу:

milos.todorovic@redcross.org.rs

Ваш пројектни предлог мора стићи закључно са овим датумом:

15. септембар

Адреса на коју шаљете предлог пројекта:

milos.todorovic@redcross.org.rs

Предлог пројекта мора бити важећи до следећег датума:

1. октобар

Датум отварања пристиглих  предлога на тендер:

16. септембар

Датум обавештавања учесника тендера о резултатима:

2. октобар

Датум потписивања споразума са одабраним организацијама:

10. октобар

 

 

 

 

 1. Критеријуми одабира

 

Споразуми ће бити склопљени са организацијама које понуде најбољи однос трошкова и квалитета а уз коришћење доњих критеријума:

 

 • Предлог пројекта је достављен у предвиђеном року
 • Буџет је у предвиђеном оквиру
 • Активности су јасно описане и логично воде до наведених очекиваних резултата
 • Организација има добро изграђене односе са релевантним организацијама, установама и јавним институцијама битним за иницијативу којој предлог пројекта припада
 • Пожељно је да организација ставља на располагање неке сопствене ресурсе: просторије, опрему, потрошни материјал, људске ресурсе и друге изворе средстава
 • Организација има капацитет да спроведе планиране активности, као и да достави одговарајуће наративне и финансијске извештаје
 • Организација мора обезбедити транспарентност и поузданост у спровођењу пројекта
 • Биће разматрани само пројектни предлози достављени у предвиђеном формату
 • Грантови ће бити додељени оним пројектима који имају најбољи однос трошкова и квалитета предложених активности.

 

 1. У прилогу:
 • Апликациони формулар за мини-пројекте
 • Буџет
 • Стандардне оперативне процедуре

 

Апликације са комплетном документацијом у прилогу слати до 15. септембра 2022. године на следећу адресу: milos.todorovic@redcross.org.rs

Телефонски број за евентуална појашњења и консултације: 062 880 15 44