Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Istraživanje humanitarnog prava

Posebna aktivnost u okviru difuzije, koja ima za cilj da približi Međunarodno humanitarno pravo mladima uzrasta od 13 do 18 godina, je obrazovni program Istraživanje humanitarnog prava.

Program je razvio Međunarodni komitet Crvenog krsta u saradnji sa Centrom za razvoj obrazovanja – Education Development Center, Inc. (EDC).

Program IHP ima za cilj da podigne svest mladih u vezi sa potrebom za postojanjem humanitarnih normi, da unapredi njihovo razumevanje različitih perspektiva i doprinese povećanju interesovanja i odgovornom uključivanju u događaje na lokalnom i međunaodnom nivou. Istraživanje humanitarnog prava nastoji da pomogne mladima da prihvate principe humanosti u njihovom svakodnevnom životu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program IHP doprinosi pozitivnim promenama u ponašanju, a koje mogu da se razvijaju iz ideje poštovanja života i ljudskog dostojanstva, građanske odgovornosti i solidarnostи.


..veoma je pozitivno to što je način rada zasnovan na angažovanju samih učesnika, a ne po principu klasičnih predavanja. Ovo je najbolji način da se razume, pa i objasni kompleksnost humanitarnog prava u celini. Teme su koncipirane tako da se učesnici u potpunosti angažuju u diskusiji, uče se da koriste argumente i izbegavaju predrasude.

  - Jovana Kuzmanović, polaznik IHP obuke

Program se u Crvenom krstu Srbije realizuje od 2003. Godine kroz mrežu organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama, a obuku nastavnika sprovodi kroz redovne akreditovane seminare. Od 2003. do danas ukupno 99 organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama učestvovalo je u realizaciji programa IHP, a preko 700 volontera i stručnih saradnika je edukovano za realizaciju radionica sa mladima. Preko 12.000 mladih je učestvovalo u programu, formirana je grupa od 34 trenera Crvenog krsta Srbije za realizaciju radionica sa nastavnicima Građanskog vaspitanja i 730 nastavnikaje pohađalo akreditovane seminare.

ihl

U period od 2008. do 2010. Uz finansijsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Republike Srbije, a u skladu sa programom akreditovanim za školsku 2009./2010. I 2010./2011. godinu, Crveni krst Srbije je organizovao 30 seminara na kojima je učestvovalo ukupno 450 prosvetnih radnika.

Program Istraživanje humanitarnog prava za obuku nastavnika društvenih nauka je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2016./2017. I 2017./2018. godinu.

Program IHP je jedan od programa za koje kažemo da su veoma dobro strukturisani i osmišljeni. Program obiluje detaljno razrađenim radionicama i raznovrsnim materijalima za rad, metodama rada. Obiluje velikim spektrom tema i sadržajima koji su univerzalni i zato uvek i svugde primenljivi.

- Melita Ranđelović, pedagog, IHP trener