Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Međunarodno humanitarno pravo

Javna ovlašćenja i programi – širenje znanja o MHP i međunarodnom pokretu CK/CP (zameniti fotografiju kojom je obeležena Kako bi što bolje ostvario pomoćnu ulogu nadležnim vlastima u humanitarnoj oblasti i doprineo izvršavanju jedne značajne međunarodne obaveze države Srbije, preuzetu ratifikacijom Ženevskih konvencija od 1949, Dopunskih protokola uz te konvencije od 1977. I drugih međunarodnih ugovora, Crveni krst Srbije posebnu pažnju posvećuje promovisanju međunarodnog humanitarnog prava.

Adekvatan način da se MHP približi budućim donosiocima odluka, kreatorima javnog mnjenja jeste održavanje takmičenja, tribina i radionica za student fakulteta društvenih nauka, pravnih fakulteta, fakulteta političkih nauka, vojne akademije. 

Komisija za međunarodno humanitarno pravo Crvenog krsta Srbije usvaja i prati programe i aktivnosti u ovoj oblasti. Ujedno je i predstavnik Crvenog krsta Srbije član Nacionalne komisije za međunarodno humanitarno pravo koja deluje pod okriljem Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. 

Iako je naizgled teorijska, ova aktivnost doprinosi boljem pristupu ciljnim grupama, prihvatanju pojedinaca i cele organizacije, a samim tim i ispunjavanju osnovne misije Crvenog krsta – pružanju pomoći onima kojima je ta pomoć najviše potrebna. 

Običajno međunarodno humanitarno pravo - preuzimanje