Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Međunarodna saradnja


(Pravni osnov: Zakon o Crvenom krstu Srbije član 9, tačka 2. i član 11,13. i 14. - Crveni krst Srbije realizuje aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje i Zakon o Crvenom krstu Srbije, član 6. i 7, član 9, tačka 4. i član 14. tačka 4.)

Međunarodnu saradnju nacionalnog društva čini niz aktivnosti u komunikaciji i saradnji sa drugim sastavnim delovima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (dalje: MP CK/CP) – nacionalnim društvima (dalje: ND), Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (dalje: MFCK), Međunarodnim komitetom Crvenog krsta (dalje: MKCK), drugim međunarodnim, humanitarnim, nevladinim i vladinim organizacijama, agencijama Ujedinjenih nacija (dalje: UN) i Ministarstvom spoljnih poslova Vlade Republike Srbije kao i drugim ministarstvima kada se radi o pitanjima iz njihove nadležnosti.

volonteri, mdjunarodna saradnja

Statut MP CK/CP definiše Međunarodnu saradnju kao jedno od osnovnih obeležja samostalnog ND. Dokumenta MP CK/CP utvrdila su principe ostvarivanja međunarodne saradnje i, u tom smislu, posebno ističu značaj poštovanja više Osnovnih principa – nezavisnosti, neutralnosti, jedinstva.

Međunarodnu saradnju ND u najvećoj meri ostvaruju neposredno, kroz različite forme i sadržaje.

Najviši organi Crvenog krsta Srbije ovu aktivnost su uredili Statutom Crvenog krsta Srbije kao i Uputstvom o ostvarivanju međunarodne saradnje u Crvenom krstu Srbije u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima.

Međunarodna saradnja ND pripada kako obaveznim i tradicionalnim aktivnostima članica MP CK/CP, tako je i sastavni deo programskih aktivnosti.

Posebno značajno mesto ova aktivnost ima i u strateškom dokumentu Crvenog krsta Srbije – Plan akcije 2014. – 2018. Ovim dokumentom je utvrđeno da Međunarodna saradnja pripada među osnovne programske prioritete svrstane u deset ključnih oblasti delovanja.

Upravni odbor Crvenog krsta Srbije na svojojsednici 16. maja 2008. Godine doneo je Uputstvo o ostvarivanju međunarodne saradnje u Crvenom krstu Srbije kojim se regulišu svi postupci u ovoj aktivnosti za sve nivoe organizovanja u ND.