Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Ciljevi

Specifični ciljevi programa su:

  1. Povećati toleranciju među decom i mladima u Srbiji unapređivanjem veština komunikacije i rešavanja sukoba mirnim putem i podsticanjem uvažavanja kulturoloških i etničkih razlika kroz razvoj pozitivnog vaspitnog okruženja zasnovanog na humanitarnim vrednostima;
  2. Obezbediti dovoljan broj kompetentnih mladih volontera za potrebe Crvenog krsta u Srbiji, kako bi se realizacijom programa, projekata i poduhvata Crvenog krsta odgovorilo na potrebe građana koji su ugroženi socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim činiocima;
  3. Obezbediti neprekidno podmlađivanje volonterskih resursa i omasovljenje članstva Crvenog krsta u Srbiji, kako bi se obezbedio kontinuitet u radu i mobilisanje volonterskih resursa u situacijama koje zahtevaju intenzivno angažovanja organizacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ukupnog broja volontera Crvenog krsta više od 60% čine mladi volonteri uzrasta do 30 godina

Pravilnikom o organizovanju i delovanju mladih u Crvenom krstu Srbije regulisan je način organizovanja, oblici delovanja mladih i njihovo članstvo u Crvenom krstu, njihova prava i obaveze i obaveze organizacije Crvenog krsta prema njima. Upoznavanje mladih volontera sa sadržajem pravilnika i primena standarda koji su u njemu definisani od značaja su za harmonizaciju i usmeravanje volonterskog rada čime se postiže maksimalan efekat za pojedince i zajednicu. 

Mladi volonteri se obučavaju u Crvenom krstu, kako bi na adekvatan i kvalitetan način kanalisali svoja humana osećanja i energiju ka konkretnoj akciji u smislu pružanja pomoći ugroženim građanima, organizacijom i realizacijom različitih programa, projekata i poduhvata od značaja za građane Republike Srbije. Sistem obuke mladih volontera u Crvenom krstu Srbije podrazumeva stepenovanu edukaciju mladih volontera koja obezbeđuje delotvornu realizaciju programa, projekata i poduhvata koje sprovodi Crveni krst, a koji su u skladu sa potrebama društvene zajednice i građana koji su ugroženi, kao i odgovarajući kvalitet realizovanih aktivnosti Crvenog krsta, inoviranjem postojećih i osmišljavanjem novih aktivnosti koje su u skladu sa potrebama mladih. 

Edukacija i angažovanje dece i mladih koja se sprovodi u različitim oblastima delovanja Crvenog krsta unapređuje kvalitet njihovog života u smislu odrastanja, razvoja i sazrevanja. Na ovaj način postiže se stvaranje volonterske baze za sve programe, projekte i poduhvate koji su usmereni ka deci i mladima, a kasnije i ka starijim generacijama i svim kategorijama ugroženosti u zavisnosti od interesovanja koja imaju volonteri.

Running against AIDS

Mihailo Rakonjac
Volonter Crvenog krsta Ivanjica

Prvo mesto na takmičenju u fotografisanju Mediteranskog centra za saradnju
Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
2011. godine

Jačanje organizacije Crvenog krsta pravovremenim podmlađivanjem kadrova u kontinuitetu, negovanjem duha prijateljstva, solidarnosti, razumevanja i poštovanja različitosti među decom obezbeđuje se realizacijom Škola podmlatka Crvenog krsta i programa akcija mladih volontera.

Crveni krst Srbije, kao deo Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, sarađuje sa drugim Nacionalnim društvima Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Zahvaljujući tome, mladi volonteri Crvenog krsta u Srbiji imaju priliku da povremeno učestvuju na međunarodnim događajima u okviru Pokreta, kao što su konferencije, obuke, radionice i međunarodni kampovi mladih. Učešće na događajima međunarodnog karaktera od značaja je za razmenu i primenu međunarodnih iskustava u radu, kao i dobijanje odgovarajuće podrške od partnerskih Nacionalnih društava Crvenog krsta.