Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Promocija humanih vrednosti

Program Promocija humanih vrednosti ima za cilj da smanji nasilje među decom i mladima, podsticanjem uvažavanja kulturoloških razlika kroz razvoj pozitivnog vaspitnog okruženja zasnovanog na interkulturološkim vrednostima.

Ciljnu grupu čine učenici uzrasta između 8 i 14 godina, a krajnji korisnici su deca i mladi koji pripadaju manjinskim grupama u Srbiji, sa posebnim naglaskom na populaciju romske nacionalne manjine i decu sa smetnjama u razvoju. Program se pretežno sprovodi u osnovnim školama, a obuhvat se proširuje realizacijom dodatnih aktivnosti koje se realizuju u okviru različitih javnih događaja.

Program obuhvata sedam tematskih oblasti: (1) tolerancija, (2) nenasilna komunikacija i rešavanje sukoba mirnim putem, (3) lični i kulturalni identitet i poštovanje različitosti, (4) prevazilaženje diskriminacije i stigmatizacije, (5) rodna ravnopravnost, (6) dečja prava, i (7) prevencija nasilja putem elektronskih medija. 

 

Program razvija samopouzdanje i kooperativnost kod dece, i ohrabruje ih da iznesu svoje mišljenje i ispolje svoja znanja, talente i sposobnosti.

Realizuju ga mladi volonteri Crvenog krsta u saradnji sa prosvetnim radnicima koji su zajedno pohađali odgovarajući program obuke. Metodologija rada sa učenicima zasniva se na principima vršnjačke edukacije, koja se izvodi interaktivno u manjim grupama. 

волонтери