Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih delatnosti Crvenog krsta Srbije.

(Pravni osnov: članovi 2,6,7,8,9, 13, 14, 15. i 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije,član 122. Ženevske Konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.avgusta 1949.godine,član 136. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vreme rata od 12.avgusta 1949.godine,odredbe Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba od 8.juna 1977.godine-Protokol 1)

Kao članu Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, a saglasno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava, Crvenom krstu Srbije je povereno da u ime i za račun države obavlja poslove Nacionalnog biroa za obaveštavanje o žrtvama oružanog sukoba, i da se bavi traženjem lica koja su nestala usled oružanog sukoba. Služba traženja jedna je od najstarijih delatnosti Crvenog krsta Srbije.

Cilj Službe traženja je da svim osobama koje su nevoljno razdvojene od svojih srodnika usled oružanih sukoba, prirodnih i ljudskom rukom izazvanih nesreća, kao i ekonomskih i neregularnih migracija, omogući i pomogne da ponovo uspostave i održe prekinuti kontakt.

Rad Službe traženja regulisan je Ženevskim konvencijama iz 1949. godine, Dopunskim protokolima iz 1977. Godine, Zakonom o Crvenom krstu Srbije iz 2005. godine, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca o nestalim osobama, Strategiji uspostavljanja porodičnih veza Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (2020 - 2025) i Pravilnikom o organizaciji i radu Službe traženja (2007. god.)