Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

STRATEGIJA PREVENCIJE I SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA, POSEBNO ŽENAMA I DECOM I ZAŠTITE ŽRTAVA 2017-2022.STRATEGIJA PREVENCIJE I SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA, POSEBNO ŽENAMA I DECOM I ZAŠTITE ŽRTAVA 2017-2022.

Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava za period od 2017. do 2022. godine (u daljem tekstu: Strategija), je drugi strateški dokument koji Vlada donosi u rešavanju problema trgovine ljudima.

Iako su uloženi napori u rešavanju problema trgovine ljudima i dalje se u Republici Srbiji prepoznaju kontinuirano skoro sve forme trgovine ljudima (seksualna eksploatacija, radna eksploatacija, prinuda na prosjačenje, prinuda na vršenje krivičnih dela, prinudni brakovi sa elementima eksploatacije i dr.). Statistička analiza ukazuje na veliki udeo domaćih državljana žrtava trgovine ljudima kojima je trgovano u okviru granica Republike Srbije, porast broja dece žrtava trgovine ljudima, pojavu dualne ili višestruke eksploatacije žrtava kao i porast broja domaćih državljana žrtava trgovine ljudima u inostranstvu i to muškaraca žrtava radne eksploatacije u industriji građevine i žena žrtava eksploatacije u prostituciji.

Intenzivni mešoviti migracioni tokovi sa područja Bliskog Istoka, Azije i Afrike ka zemljama Evropske unije, preko teritorije Republike Srbije, usložnjavaju odgovor države i društva na problem trgovine ljudima. Među iregularnim migrantima, izbeglicama i tražiocima azila su i one kategorije koje su posebno ranjive od trgovine ljudima i eksploatacije i njih treba prepoznati i zaštititi, a naročito mlade devojke i decu koja putuju bez pratnje.

Nova strategija ima za cilj da obezbedi sveobuhvatan i kontinuiran odgovor društva na trgovinu ljudima, u skladu sa dinamikom novih izazova, rizika i pretnji, na taj način što će se unaprediti sistem prevencije, pomoći i zaštite žrtava i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom. Do ostvarenja ovog cilja Strategije doći će se funkcionalnim povezivanjem i institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih partnera.

Strategija je izrađena i u skladu sa aktuelnim politikama koje Evropska unija vodi na planu iskorenjivanja trgovine ljudima i migracija.

 

http://www.paragraf.rs/propisi/strategija_prevencije_i_suzbijanja_trgovine_ljudima_posebno_zenama_i_decom_i_zastite_zrtava_2017-2022.html