Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Dugotrajna nega za starije osobe i osobe sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu


Ova studija je nastala u okviru trogodišnje inicijative u regionu Zapadnog Balkana „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“. Projekat koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem 2020. godine, projekat povezuje partnere iz civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i sa Kosova*, kao i velike mreže civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe sa invaliditetom na nivou Evropske unije. Kao jedan od projektnih partnera, SeConS - grupa za razvojnu inicijativu je u okviru ovog projekta zadužena za komponentu sprovođenja analize i formulisanje preporuka u cilju jačanja otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom (OSI) na Zapadnom Balkanu tokom COVID-19 i budućih katastrofa i izradu studija o stanju u ovoj oblasti. 

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Кosova.

Cilj ove studije je da pruži uvid u činjenice koje će omogućiti formulisanje preporuka  i  mera za javne politike koje  bi bile usmerene na to kako povećati kapacitete pružalaca usluga i organizacija civilnog društva (OCD) ali i uvećati finansijska davanja da bi se osigurao bolji pristup uslugama dugotrajne nege za starije osobe i osobe sa invaliditetom u redovnim okolonostima, a posebno u slučaju varednih situacija. Pored toga ova studija pruža uporedni preglad stanja dugotrajne nege na Zapadnom Balkanu i pokaže sličnosti i razlike i tako omogući međusobno učenje i pronalaženje rešenja.

Analiza u ovoj studiji se zasniva na podacima prikupljenim u nekoliko faza i primenom nekoliko metoda:

 

Desk analiza

Desk analizu čini pregled zakonske regulative u oblasti dugotrajne nege, relevantnih publikacija, javno dostupnih podataka o kapacitetima za pružanje različitih usluga dugotrajne nege i broju korisnika za svaku od projektnih lokacija. Desk analiza je imala za cilj da prikaže kako je dugotrajna nega integrisana u sistem socijalne i zdravstvene zaštite i da predstavi trenutne uslove funkcionisanja u oblasti dugotrajne nege u svakoj od lokacija obuhvaćenih projektom.

 

Kvantitativno istraživanje 

Istraživanje je sprovedeno u svakoj projektnoj lokaciji na uzorku od 650 starijih osoba i osoba sa invaliditetom (OSI) koje su u potrebi za dugotrajnom negom ili na ukupnom uzorku od 3.900 ispitanika za sve lokacije (ukupan broj osoba kontaktiranih u prvoj fazi prikupljanja podataka je 7.289). Kako najveću potrebu za dugotrajnom negom i brigom imaju stariji od 65 godina i OSI starosti 18-64 godine, uzorak je dizajniran tako da je obuhvatao 550 osoba starijih od 65 godina i 100 OSI koje su u potrebi za dugotrajnom negom. Istraživanje je realizovano CATI (Kompjuterski podržano telefonsko istraživanje) metodom prikupljanja podataka. Kako bi uzorak obuhvatio samo osobe koje se nalaze u potrebi za dugrotrajnom negom, ispitanicima su pre početka postavljena pitanja o tome da li imaju određene poteškoće zbog kojih im je potrebna podrška (teškoće sa vidom, sluhom, kretanjem, itd.), kao i da li im je, bez obzira na poteškoće, potrebna podrška drugih u svakodnevnom funkcionisanju. U slučaju da ispitanik zbog bolesti ili drugih fizičkih poteškoća nije bio u mogućnosti da učestvuje u anketi, upitnik o potrebama i uslugama koje ispitanik koristi vođen je sa njegovim starateljem. Tokom istraživačkog procesa poštovani su najviši etički principi koji podrazumevaju dobrovoljnost i anonimnost učesnika.

 

Kvalitativno istraživanje

Na svakoj projektnoj lokaciji rađeni su dubinski intervjui sa pružaocima usluga dugotranje nege i predstavnicima relevantih institucija koje su zadužene za formulisanje politika u oblasti dugotrajne nege, kao i korisnicima usluga dugotrajne nege. Cilj ovog dela istraživanja je bio da se detaljnije sagledaju nalazi dobijeni kvantitativnim istraživanjem kao i da se iz prespektive donosilaca odluka, ali i samih korisnika usluga, uvide  tačke  koje mogu biti unapređene u funkcionisanju sistema dugotrajne nege.

Za svaku projektnu lokaciju je urađena studija koja je dostupna na lokalnom i engleskom jeziku. Podaci koji se nalaze u ovom izveštaju su inovirani i ažurirani u odnosu na podatke koji se mogu pronaći u nacionalnim studijama.