Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

MENTALNO ZDRAVLJE IZBEGLICA I MIGRANATA


Publikacija "Mentalno zdravlje izbeglica i migranata” predstavlja rezultate istraživanja koje je sproveo Crveni krst Srbije u partnerstvu sa Mrežom psihosocijalnih inovacija (PIN), a uz podršku Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i Norveškog Crvenog krsta.

Teškoće i poremećaji mentalnog zdravlja su jedan od vodećih globalnih problema javnog zdravlja, a izbeglice i migranti predstavljaju posebno ranjiivu grupu u ovom pogledu. Veliki broj traumatskih iskustava kako u zemlji porekla tako i tokom puta, ali i sve teškoće sa kojima se suočavaju u zemlji trajnog ili privremenog boravka predstavljaju značajne faktore rizika za probleme i teškoće u domenu mentalnog zdravlja.

Crveni krst Srbije u sklopu aktivnosti i programa usmerenih na podršku izbeglicama i migrantima sprovoveo je inicijalnu procenu mentalnog zdravlja se ciljem identifikacije onih korisnika kojima je potrebna dodatna podrška kao i sa ciljem prilagođavanja programa spram populacionih pokazatelja o psihološkoj vulnerabilnosti korisnika na različitim lokacijama u Srbiji.

Podaci prikupljeni u periodu decembar 2018. – februar 2019. godine na uzorku od preko 200 korisnika, pokazuju da je 72.5%  izbeglica i migranata psihološki ugroženo, te da su dominantne teškoće sa kojima se suočavaju simptomi post traumatskog stresa (14.2%), depresije (28.6%) i anksioznosti (18.9%), dok se kod 48.0% javljaju akutni znaci uznemirenosti i drugih psiholoških tegoba.

Autori publikacije su: Jovana Bjekić, Maša Vukčević Marković, Nataša Todorović i Milutin Vračević.