Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Nasilje nad starijim osobama


Насиље над старијим особама

„Nasilje nad starijima - Studija o nasilju u porodici“ je publikacija nastala je kao deo IPA projekta "Dijalog organizacija civilnog društva o pitanjima starijih na Zapadnom Balkanu" koji podržava Evropska Unija. Projekat realizuje Crveni krst Srbije sa partnerskim organizacijama AGE UK iz Velike Britanije, NVO Osmjeh iz Bosne i Hercegovine i NVO Albansko društvo za gerijatriju i gerontologiju iz Albanije. Pored toga publikacija je deo dugogodišnjeg zalaganja Crvenog krsta Srbije i mreže Humanas na polju senzibilizacije javnosti i samih starijih na temu diskriminacije, zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba.

Publikacija se sastoji iz dva dela: u prvom delu želeli smo da jasno definišemo pojmove diskriminacije i nasilja, da ukažemo na različite vrste nasilja, na to ko su najčešći izvršioci i koje su to osobe koje se nalaze u većem riziku. Takođe smo istakli i koje su to institucije nadležne za prevenciju. Prvi deo publikacije napisali su saradnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević. Drugi deo publikacije odnosi se na istrživanje nasilja nad starijima u porodičnom kontekstu u Nišu i Novom Sadu i na preporuke za smanjenje nasilja nad starijima u Republici Srbiji. Istraživanje i preporuke uradila je Prof.dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

U istraživanju su prikupljeni i analizirani podaci koji se odnose na prijavljene slučajeve nasilja nad starijim osobama u porodičnom okruženju tokom 2010. godine.

O fenomenu nasilja u trećoj životnom dobu nema mnogo podataka kako u svetu tako ni u Srbiji. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da 4% do 6% starijih trpi neki od oblika zlostavljanja u svojoj kući, ali se pretpostavlja da mnogo više ima onih koji nikada nisu bili registrovani kao žrtve nasilja.

Oskudnost javnih informacija o nasilju nad starijima u porodici ukazuje da je to još uvek tabu ne samo u Srbiji, već širom Evrope.