Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Sloboda da odlučujemo sami


Šta starije osobe govore o svojim pravima na autonomiju i nezavisnost, dugotrajnu i palijativnu negu

Ovaj izveštaj predstavlja nastavak dugogodišnjeg zagovaranja za prava starijih i on sadrži pitanja koja su pokrenuta kroz konsultaciju sa 450 osoba iz 24 zemlje, o njihovom pravu na autonomiju, nezavisnost, dugotrajnu i palijativnu negu. U svetlu pruženih odgovora, ovaj izveštaj nudi preporuke vezane za ova prava.

Svrha ovog izveštaja je da pruži informacije za diskusiju o ljudskim pravima starijih osoba na nacionalnom nivou a u pripremi za devetu sesiju Otvorene radne grupe o starenju Ujedinjenih nacija (OEWG), na samoj sesiji od 23. do 26  jula 2018. godine, kao i na budućim sesijama OEWG.

Crveni krst Srbije kao partner HelpAge International i ove godine kao i prošle učestvovao je u konsultacijama. Stariji volonteri Crvenog krsta Srbije njih 48 učestvovalo je u konsultacijama u cilju da se glas starijih čuje i da niko ne bude izostavljen.