Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

SOCIJALNA inkluzija migranata: istraživanje stavova prema migracijama i preporuke za smanjenje diskriminacije


Kako bi se stekao uvid u mišljenja stanovništva, ali pre svega u način i mehanizme formiranja mišljenja u lokalnim zajednicama u kojima postoje prihvatni centri za smeštaj migranata, sprovedeno je istraživanje u Republici Srbiji. Ovo istraživanje je imalo za cilj da ispita stavove prema migracijama i migrantima ali pre svega da proveri na čemu se baziraju kako pozitivni tako i negativni stavovi, odnosno koja su to uverenja ili pogrešna uverenja koja indukuju strah, distancu i negativan odnos prema migrantima, kao i koje su to informacije ili uverenja koja čine da stanovništvo lokalnih zajednica prihvata migrante u svojoj sredini.

U istraživanju je učestvovalo ukupno 304 ispitanika iz šest gradova: Beograd, Šid, Kikinda, Sombor, Subotica i Pirot. Uzorak je bio prigodan i činilo ga je 187 žena i 117 muškaraca, a uzrasni raspon bio je od 14 do 75 godina (M = 30.23 , SD = 14.17).

Autori publikacije su: Jovana Bjekić, Maša Vukčević Marković, Nataša Todorović i Milutin Vračević