Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Uvod u starenje i ljudska prava starijih (1)


Uvod u starenje i ljudska prava starijih – pilot studija o finansijskom zlostavljanju starijih" je publikacija nastala u okviru projekta"Unapređenje pristupa ljudskim pravima starijih u Republici Srbiji", koji finansira Delegacija Evropske unije u Beogradu, a sprovodi se u partnerstvu sa HelpAge International iz Velike Britanije. Publikacija sadrži osnovne podatke o starenju populacije širom sveta i načine na koje demografsko starenje utiče na društvo. Drugi deo publikacije je pilot-istraživanje koje je realizovano u avgustu 2014. godine u devet opština u Srbiji,  gde su prikupljeni i analizirani odgovori starijih na temu finansijskog zlostavljanja  i date prepruke za donosioce odluka. Autori prvog dela publikacije su saradnici Crvenog krsta Srbije  Nataša Todorović i dr Milutin Vračević. Autor drugog dela publikacije koji se odnosi na pilot istrživanje o finansijskom zlostavljanju  starijih i autor preporuka je Prof.dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Broj starijih osoba širom sveta raste velikom brzom. Danas na planeti živi 760 miliona ljudi starijih od 60 godina, do 2050. godine taj broj biće veći od 2 milijarde. Procena je da će se broj “starijih starijih” uvećati četiri puta te da će broj starijih od 80 godina iznositi 395 miliona do 2050. godine. Druga značajna karakteristika je feminizacija starenja. Žene čine 54% starijih od 60 godina, a 63% starijih od 80 godina. Demografsko starenje povećava rizik od diskriminacije na osnovu godina, povećava rizik od nasilja nad starijima i rizik od ugrožavanja ljudkih prava. Proces starenja stanovništva sa sobom nosi niz društveno-ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih i naučnih posledica i potrebu da se izazovi pretvore u mogućnosti.  Sve zemlje sveta moraće da prilagode svoje politike, ekonomije, zdravstvene i socijalne usluge potrebama starijih osoba, kako bi im se obezbedila kvalitetna nega, siguran prihod i pristup dobrima, fleksibilnije zapošljavanje i bolje i uključivanje starijih u sve sfere društva.

Među glavnim dostignućima u poslednjih nekoliko decenija je dizajn politika koje su usmerene da se smanje nejednakosti i unapredi socijalna inkluzija. Posebno je važno obezbediti poštovanje ljudskih prava starijih.