Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

DIGITALNA UKLJUČENOST STARIJIH - FOKUS GRUPE


09.08.2019

U okviru projekta Pristup digitalnim informativnim tehnologijama koji sprovodi Crveni krst Srbije u saradnji sa Institutom za društvene nauke, a koji podržava Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) održane su dve fokus grupe. Jedna je bila organizovana u prostorijama Volonterskog servisa Zvezdara u Beogradu, a druga u prostorijama Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje u Kragujevcu. Ciljevi fokus grupa bili su:

  • Identifikovati šta je starijima poznato od e-usluga
  • Utvrditi koje e-usluge koriste, a koje ne i zašto
  • Imenovati su najčešće prepreke u korišćenju
  • Dati preporuke za unapređenje korišćenja

Fokus grupe su kvalitativni deo kvantitativnog istraživanja koje je sprovedeno u 39 opština u Republici Srbiji.