Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Briga o starijima

Demografsku tranziciju krajem 20. veka karakteriše ubrzano starenje populacije, prisutno i u bogatim i siromašnim zemljama. Srbija se kao i većina zemalja Evrope nalazi u procesu demografskog starenja.

Prema podacima popisa iz 2011. godine, udeo starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji je 17,4%, dok je udeo stanovnika preko 80 godina 3,5%. Proces demografskog starenja će se intenzivirati, tako da prema demografskim projekcijama Republičkog zavoda za statistiku broj starijih od 65 godina u Srbiji do 2030. godine iznosiće više od 21%, dok će broj ’starih starijih”, onih preko 80 godina, porasti na 5%. Iz tih razloga Crveni krst Srbije razvio je niz programa za starije osobe koji su u skladu sa njihovim potrebama.

Vodeći računa o tome da stariji nisu homogena grupa naši programi sadrže komponentu usluga i pomoći, ali i koponentu zagovaranja za promene javnih politika u skladu sa starenjem stanovništva, važan segment je i motivisanje starijih da postanu volonteri i time nam pomognu u jačanje pozitivne slike o starenju i starijima kao aktivnim članovima zajednice, koji doprinose razvoju društva. Važan segment rada su istraživanja koja imaju za cilj prikupljanje podataka o pložaju starijih, koji se kasnije koriste za zagovaranje.


VIDEO: SOCIJALNA UKLJUČENOST STARIJIH OSOBA (65+) U SRBIJI

„Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji“ predstavlja rezultate istraživanja koje je realizovano u okviru tr…

Grupe samopomoći

U okviru Programa brige o starijima Crveni krst Srbije u 22 oštine organizuje 38 grupa samopomoći za starije koje okuplj…

Mreža HumanaS

Crveni krst Srbije je i osnivač i koordinator mreže HumanaS, koja okuplja 15 humanitarnih organizacija i udruženja građa…