Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Briga o starijima

Demografsku tranziciju krajem 20. veka karakteriše ubrzano starenje populacije, prisutno i u bogatim i siromašnim zemljama. Srbija se kao i većina zemalja Evrope nalazi u procesu demografskog starenja.

Prema podacima popisa iz 2011. godine, udeo starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji je 17,4%, dok je udeo stanovnika preko 80 godina 3,5%. Proces demografskog starenja će se intenzivirati, tako da prema demografskim projekcijama Republičkog zavoda za statistiku broj starijih od 65 godina u Srbiji do 2030. godine iznosiće više od 21%, dok će broj ’starih starijih”, onih preko 80 godina, porasti na 5%. Iz tih razloga Crveni krst Srbije razvio je niz programa za starije osobe koji su u skladu sa njihovim potrebama.

Vodeći računa o tome da stariji nisu homogena grupa naši programi sadrže komponentu usluga i pomoći, ali i koponentu zagovaranja za promene javnih politika u skladu sa starenjem stanovništva, važan segment je i motivisanje starijih da postanu volonteri i time nam pomognu u jačanje pozitivne slike o starenju i starijima kao aktivnim članovima zajednice, koji doprinose razvoju društva. Važan segment rada su istraživanja koja imaju za cilj prikupljanje podataka o pložaju starijih, koji se kasnije koriste za zagovaranje.


Unapređenje pristupa ljudskim pravima starijih

Crveni krst Srbije je u partnerstvu sa HelpAge International iz Velike Britanije 1. decembra 2013. godine započeo progra…

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Crveni krst Srbije od februara 2016. godine započeo je sa realizacijom projekta «Inicijativa za socijalno uključivanje s…

Program brige o starijima

U Zakonu o Crvenom krstu Srbije, Nacionalnom društvu je, u skladu sa ciljevima Međunarodnog pokreta otvorena mogućnost d…