Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Psihosocijalna podrška

Osnaživanje pojedinaca i zajednica je srž psihosocijalnih programa. Psihosocijalni programi uzimaju u obzir resurse i snage pojedinaca i zajednica i poštuju njihovu nezavisnost i dostojanstvo u prevazilaženju krize. Psihosocijalna podrška pojačava rezilijentnost, osposobljava ljude da se povrate i oporave od krize kao i da se u budućnosti efikasnije nose sa kritičnim događajima. Zbog toga je neophodno da su programi prilagođeni konkretnim situacijama, da uzimaju u obzir lokalne potrebe i da se adekvatno odnose prema resursima i kulturi.  Termin „psihosocijalno“ odnosi se na dinamički odnos između psiholoških i socijalnih efekata krize. Ove dve dimenzije su vrlo usko povezane:

  • Psihološke dimenzije su: unutrašnji, emocionalni i misaoni procesi, osećanja i reakcije;
  • Socijalne dimenzije su: odnosi, porodične mreže i mreže u zajednici, socijalne vrednosti i kulturni običaji.

          Cilj psihosocijalne podrške je pre svega dobrobit pojedinca, porodice i zajednice i ublažavanje uticaja kriznog događaja, olakšavanje procesa oporavka i sprečavanje ili smanjenje mogućih posledica na psihičkom planu.  Namenjena je svim osobama koje su su pogođene kriznim događajima, a nisu u stanju da prevaziđu situaciju koju procenjuju kao bolnu i stresnu.

Psihosocijalna podrška pomaže ljudima da se oporave nakon krize koja je poremetila njihove živote. Crvni krst primenjuje intervencije psihosocijalne podrške koje se odnose na celokupnu zajednicu, a usmerene su na jačanje socijalne povezanosti ljudi u zajednicima pogođenim krizom tako što se poboljšava psihosocijalna dobrobit pojedinaca i zajednica u celini. Psihosocijalna podrška može da bude potrebna u situacijama kada je jedan krizni događaj, poput poplave ili rušenja zgrade snažno pogodio zajednicu. Takođe može da bude potrebna za smanjivanje uticaja hronične krizne situacije. To može da bude tekući oružani sukob, ekonomska kriza ili nasilje i zlostavljanje koji postepeno negativno utiču na dobrobit ljudi.

U skladu sa definicijom zdravlja Svetske zdravstvene organizacije, koja kaže da je zdravlje "stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti", Crveni krst Srbije razvija svoje programe psihosocijalne podrške. Crveni krst Srbije svoje aktivnosti i u ovoj kao i u drugim oblastima realizuje u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu i u skladu sa međunarodnim standardima.