Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Osnovni principi Crvenog krsta


  Humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo, univerzalnost

Osnovni principi predstavljaju izraz doktrine Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Iako nisu postojali od samog početka oni se mogu prepoznati u osnovnim idejama koje su dovele do stvaranja Crvenog krsta. Za razvoj i definisanje Osnovnih principa od najveće je važosti rad Žan Piktea (Jean Pictet) ''Principi Crvenog krsta'' objavljen 1956. godine.

Osnovni principi su službeno proglašeni na 20. Međunarodnoj konferenciji 1965. godine u Beču. Veoma je važno naglasiti da zbog njihovog usvajanja na Međunarodnoj konferenciji oni obavezuju sve sastavne delove Međunarodnog pokreta, ali i sve države članice Ženevskih konvencija.

U ostvarivanju navedenih ciljeva i zadataka, Crveni krst Srbije pomaže svim ljudima, bez bilo kakve neposredne ili posredne diskriminacije po bilo kom osnovu, a naročito zbog rase, boje, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja ili sličnog statusa, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Rad Crvenog krsta Srbije se bazira na opštim i osnovnim principima međunarodnog pokreta crvenog krsta i crvenog polumeseca:

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, rođen je u želji da bez diskriminacije pruži pomoć ranjenicima i bolesnicima na bojnom polju, u svom međunarodnom i nacionalnom vidu nastoji da spreči i ublaži ljudsku patnju u svim prilikama. Njegov cilj je, da štiti život i zdravlje i da obezbedi poštovanje ljudske ličnosti. On unapređuje uzajamno razumevanje, prijateljstvo, saradnju i trajan mir među svim narodima.

nepristrasnost

NEPRISTRASNOST

Međunarodni pokret ne pravi nikakvu razliku prema narodnosti, rasi, verskim ubeđenjima, klasi ili političkom mišljenju. On nastoji da ublaži stradanja pojedinaca, rukovođen samo njihovim potrebama, dajući prvenstvo najhitnijim slučajevima nesreća.

NEUTRALNOST

Da bi očuvao poverenje svih, Pokret se ne opredeljuje u neprijateljstvima i ne angažuje se u bilo koje vreme u raspravama političke, rasne, verske ili ideološke prirode.

NEZAVISNOST

Pokret je nezavisan. Nacionalna društva, koja imaju pomoćnu ulogu u humanitarnim aktivnostima svojih vlada i podvrgnuta su zakonima u njihovim zemljama, moraju uvek da sačuvaju svoju autonomiju, koja će im omogućiti da u svako doba deluju u skladu sa principima Pokreta.

DOBROVOLJNOST

To je dobrovoljni pokret za pomoć, koji ne pokreće želja za sticanjem koristi.

JEDINSTVO

U jednoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca. Ono mora biti dostupno svima i sprovoditit svoju humanitarnu delatnost na celoj teritoriji.

UNIVERZALNOST

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, u kome sva društva imaju jednaki status i dele jednaka prava i dužnosti, da se međusobno pomažu, je univerzalan.