Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba: Uspesi i naučene lekcije


Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba trogodišnji je projekat podrške Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, koji se sprovodi u pet zemalja Zapadnog Balkana: Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Republici Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, uz koordinaciju Crvenog krsta Srbije. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave različitim aspektima demografskog starenja (istraživanjem, javnim zastupanjem, promotivnim kampanjama, uslugama u zajednici…), kao i motivisanje starijih lica da učestvuju u procesima donošenja odluka i kreiranja politika u vezi sa socijalnom inkluzijom starijih žena i muškaraca na regionalnom i lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana. Urednici: Nataša Todorović, Milutin Vračević

Ova publikacija takođe je dostupna i na sledećim jezicima: albanski, bošnjački, crnogorski i makedonski.

Iniciativa e veprimit për përfshirjen sociale të personave të moshuar

Sukseset dhe mësimet e nxjerra

Iniciativa e veprimit për përfshirjen sociale të personave të moshuar – është një projekt trevjeçar i mbështetur nga Bashkimi Evropian, Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak, zbatuar në pesë vende të Ballkanit Perëndimor: Serbi, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Republika e Maqedonise se Veriut dhe Mal të Zi, koordinuar nga Kryqi i Kuq i Serbisë. Objektivi i projektit është ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile që punojnë në aspekte të ndryshme të plakjes demografike (hulumtim, avokim publik, fushata promovuese, shërbime të bazuara në komunitet…) si dhe motivimi i vetë të moshuarve për të marrë pjesë në proceset e vendimmarrjes dhe krijimin e politikave në lidhje me përfshirjen sociale të grave dhe burrave të moshuar në nivel rajonal dhe lokal në vendet e Ballkanit Perëndimor. Redaktorë: Natasha Todoroviq, Milutin Vraçeviq

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Uspjesi i naučene lekcije

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba –trogodišnji je projekat podrške Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, koji se sprovodi u pet zemalja Zapadnog Balkana: Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Republici Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, uz koordinaciju Crvenog krsta Srbije. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave različitim aspektima demografskog starenja (istraživanjem, javnim zastupanjem, promotivnim kampanjama, uslugama u zajednici…), kao i motivisanje starijih lica da učestvuju u procesima donošenja odluka i kreiranja politika u vezi sa socijalnom inkluzijom starijih žena i muškaraca na regionalnom i lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana. Urednici: Nataša Todorović, Milutin Vračević

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Uspjesi i naučene lekcije

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba – trogodišnji projekt koji podržavaju Evropska unija, Austrijska agencija za razvoj i Austrijski Crveni krst, implementiran u pet zemalja zapadnog Balkana: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Sjeverna Makedonija i Crna Gora, koordiniran od strane Crvenog krsta Srbije. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva koje rade na različitim aspektima demografskog starenja (istraživanje, javno zagovaranje, promotivne kampanje, usluge zasnovane na zajednici…), kao i motiviranje starijih osoba da učestvuju u procesima donošenja odluka i kreiranja politike u vezi sa socijalnim uključivanjem starijih žena i muškaraca na regionalnom i lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana. Uredili: Nataša Todorović i Milutin Vračević

Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица

Успеси и научени лекции

Преземање акција за социјална инклузија на стари лица – е тригодишен проект поддржан од Европската Унија, Австриската развојна агенција и Австрискиот црвен крст, спроведуван во пет земји од Западен Балкан: Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Република Северна Македонија и Црна Гора, со координација на Црвениот крст на Србија. Целта на проектот е градење на капацитет на организациите на граѓанското општество кои работат на различни аспекти од демографското стареење (истражување, јавно застапување, промотивни кампањи, услуги засновани на заедницата …), како и мотивирање на старите лица да земат учество во процесите на донесување одлуки и креирање на политики во врска со социјалната инклузија на старите жени и мажи на регионално и локално ниво во земјите од Западен Балкан. Уредено од: Наташа Тодоровиќ, Милутин Врачевиќ