Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Priručnik “Psihosocijalna podrška u nesrećama”


Kad god se dese nesreće, katastrofe i oružani sukobi, kada dođe do ekonomske krize, izbeglištva i kada ljudi gube svoje rođake i prijatelje, domove i sredstva za život, emotivna bol, tuga, bes i frustracija postaju deo tih gubitaka. Angažovanjem u tim situacijama, pored spasavanja života, zaposleni i volonteri Crvenog krsta Srbije stavljaju naglasak i na zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja, jačanjem otpornosti pojedinca, porodice i zajednice. Pružanje psihosocijalne podrške u takvim uslovima uvek odražava osnovne principe i vrednosti Crvenog krsta.

Priručnik koji je pred vama stavlja naglasak na podršku koja je potrebna kako ugroženom stanovništvu, tako i pomagačima. Ovaj priručnik s jedne strane predstavlja doprinos povećanju kapaciteta, znanja i sposobnosti zaposlenih i volontera za pružanje psihosocijalne podrške, kako kratkoročno tako i dugoročno, a sa druge strane, predstavlja dobru alatku za usmeravanje i praktično postupanje pomagača. Priručnik sadrži informacije, smernice, primere dobre prakse, alatke i širok raspon psihosocijalnih aktivnosti i intervencija koje mogu da posluže za prevladavanje stresa i krize i za unapređenje mentalnog zdravlja. On je  koristan vodič za planiranje, dizajniranje i implementaciju odgovarajuće strategije psihosocijalne podrške.

Priručnik se sastoji se iz deset poglavlja:

  • Krizni događaj
  • Životni događaj
  • Rezilijentnost otpornost
  • Psihosocijalna podrška
  • Osnovne aktivnosti u pružanju psihosocijalne podrške
  • Procena potreba
  • Odgovor na specifične kontekste i događaje
  • Posebni rizici tokom nesreća
  • Grupe u povećanom riziku u kriznim situacijama
  • Briga za volontere i zaposlene

 

natasa@redcross.org.rs

milutin@redcross.org.rs