Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Delegacija starijih u poseti Ministarki bez portfelja odgovornoj za demografiju i populacionu politiku


11.10.2018

Povodom dvadesetosmogodišnjice obeležavanja 1. oktobra Međunarodnog dana starijih osoba, delegacija starijih osoba, i predstavnika Crvenog krsta Srbije posetila je 8. oktobra 2018. godine Ministarku bez portfelja odgovornu za demografiju i populacionu politiku, prof. dr Slavicu Đukić Dejanović. Poseta je pre svega bila deo tradicionalne globalne kampanje ADA „Starenje zahteva deovanje“ u okviru koje stаriје оsоbе širоm svеtа posećuju donosioce odluka. Svrha posete je da starije osobe u razgovoru sa donosiocima odluka istaknu neke od problema sa kojima se starije žene i muškarci u Srbiji suočavaju i da pokušaju da predlože rešenja, a sa druge strane da predstave primere dobre prakse i doprinosa koji stariji imaju u društvu. Ova kampanja se u više od šezdeset država sveta realizuje u koordinaciji organizacije HelpAge International već deset godina. Ove godine tema kampanje je „Prоmоvišimо starije osobe šаmpiоnе ljudsкih prаvа”, a u podsećanju da je pre sedamdeset godina usvojena Univеrzаlna dеklаrаciјa о ljudsкim prаvimа i da je neophodno promovisanje punоg i јеdnакоg uživаnjа svih ljudsкih prаvа i оsnоvnih slоbоdа stаriјih оsоbа.

U delegaciji starijih bila je Miroslava Matić volonterka Crvenog krsta Kragujevac koja je govorila o svom učestvovanju na globalnom obeležavanje 1. oktobra Međunarodnog dana starijih u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, šta je to što stariji predlažu kako bi se obezbedio kvalitet života starijih. Danica Šmic volonter Crvenog krsta Savski venac predložila je veće učestvovanje Srbije u radu Otvorene radne grupe za starenje. Vasilije Belobrković iz Pokreta za treće doba istakao je značaj Olimpijade sporta, kulture i zdrvalja i da ona predstavlja primer dobre prakse u regionu i Evropi. Ministarka smatra da su neki od predloga koje su stariji dali jako dobri i da mogu da se iznesu na sednicama Saveta Vlade za međugeneracijsku solidarnost i Saveta Vlade za pitanja starenja i starosti.

Posete je bila i deo kampanje „Ravnopravno starenje“. Ovo je globalna kampanja mreže Age Platform Europe koja traje 70 dana – u obeležavanju 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima – od 1. oktobra do 10. decembra i usmerena je na borbu protiv ejdžizma. Kako je u drugoj nedelji oktobra tema kampanje ejdžizam i rodna ravnopravnost, tokom posete je diskutovano o ovim pitanjima.