Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Obuka iz javnog zagovaranja u procesu pristupanja EU i sastanak partnera u projektu „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize COVID-19 i budućih kriza“


26.01.2023

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize COVID-19 i budućih kriza“ koji finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, Crveni krst Srbije je 23. i 24. januara 2023. godine organizovao obuku partnerskih organizacija pod nazivom „Rad sa kreatorima javnih politika i zagovaranje za promenu javnih politika u procesu pristupanja EU“. Ova obuka deo je ovog trogodišnjeg regionalnog projekta, a u oblasti zagovaranja za promenu javnih politika koje se odnose na usluge dugotrajne nege i predstavlja nadgradnju dosadašnjih aktivnosti koje su obuhvatile istraživanja, studije i komplete preporuka vezane za usluge dugotrajne nege na Zapadnom Balkanu.

Partneri u projektu, organizacije civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, kao i partneri sa Kosova* su tokom dvodnevne obuke održane u prostoru EU Info Centra imali priliku da se bliže upoznaju sa pravnim kontekstom i relevantnim javnim politikama vezanim za unapređenje pristupu uslugama dugotrajne nege u okviru Evropske unije. Takođe, deo obuke odnosio se na efikasnu komunikaciju sa donosiocima odluka i kreiranje efektnih strateških planova za javno zagovaranje. Učesnici su kroz rad u grupama praktično vežbali kreiranje različitih poruka za raziličite zainteresovane strane u procesu javnog zagovaranja.

Obuci je prisustvovalo 20 učesnika iz partnerskih organizacija u projektu, a vodile su je stručnjakinje iz evropskih mreža organizacija civilnog društvva koje se bave zagogvaranjem za prava starijih osoba i osoba sa invaliditetom: Apolline Parel ispred Age Platform Europe i Phillipa Tucker isped European Disability Forum.

Nakon završene obuke, 24. i 25. Januara održan je i sastanak partnera na projektu „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize COVID-19 i budućih kriza“ u Kući ljudskih prava i demokratije. Na sastanku je diskutovano o rezultatima postignutim u drugoj godini implementacije i dogovorena dinamika aktivnosti za poslednju godinu projekta.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Кosova.