Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Osnaživanje starijih žena: prevencija zlostavljanja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)


04.12.2019

Situacija

Sa porastom populacije starijih osoba na globalnom nivou, očekuje se da će zlostavljanje starijih postati još ozbiljniji problem koji će pogoditi milione osoba širom sveta. Iako je nekoliko projekata posvećeno prevenciji nasilja nad starijim ženama sprovedeno u Austriji tokom poslednjih nekoliko godina, a Crveni krst Srbije je takođe bio aktivan na ovom polju, svest o ovoj temi je i dalje nedovoljno razvijena kako među samim starijim ženama, tako i među različitim grupama profesionalaca koji rade sa njima. Zbog toga je neophodno hitno angažovanje različitih zainteresovanih strana, a što uključuje pripadnike sistema zdravstvene i socijalne zaštite, kreatore politika i najširu javnost.

Ciljevi projekta

 • Osnaživanje starijih žena da budu upoznate sa svojim pravima i znaju kome da se obrate u slučaju da su izložene zlostavljanju
 • Unapređenje znanja i svesti profesionalaca iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite o fenomenu nasilja nad starijim ženama i procesu prijavljivanja slučajeva zlostavljanja
 • Promena socijalnih normi i odnosa javnosti prema fenomenu zlostavljanja starijih žena kroz podizanje svesti o ovom društvenom problemu

Glavni rezultati i aktivnosti

 • Istraživanje na osnovu čijih rezultata će biti napravljene i preporuke, a koje će dati jasan opis stanja u oblasti prevencije i zaštite starijih žena u Srbiji i Austriji
 • Akreditacija Crvenog krsta Srbije kao pružaoca obuke iz oblasti prevencije i zaštite starijih žena od zlostavljanja, a koja će biti namenjena socijalnim radnicima
 • 35 radionica za podizanje svesti profesionalaca iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i volontera Crvenog krsta Srbije
 • Brošura i vodič sa najnovijim podacima i informacijama o zlostavljanju starijih žena, njihovim pravima i značajnim procesima i procedurama
 • 35 informativnih sesija za starije žene
 • 40 profesionalaca i volontera Crvenog krsta Srbije i Austrijskog Crvenog krsta obučenih da budu treneri u radionicama za podizanje svesti koje će pohađati profesionalci iz oblasti socijalne zaštite, volonteri i starije žene
 • Javna kampanja koja će se baviti osnovnim uzrocima nasilja nad starijim ženama, a uključiće kampanju na socijalnim mrežama u Austriji i izložbu fotografija u Srbiji

 

 

Konzorcijum projekta

 • Austrijski Crveni krst (glavni partner)                    Trajanje             1. Septembar 2019. – 31. Avgust 2021.
 • Crveni krst Srbije                                                 Kontakt             Nataša Todorović, Crveni krst Srbije
 • Institut za istraživanje sukoba (Austrija)                                       natasa@redcross.org.rs