Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa


08.08.2022

POZIV NA TENDER

 

 1. Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa

 

 1. Opšti podaci

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem 2020. godine, projekat povezuje partnere iz civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i sa Kosova*, kao i velike mreže civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe sa invaliditetom na nivou Evropske unije.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Кosova

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom na zapadnom Balkanu tokom COVID-19 i budućih katastrofa.

Specifični cilj projekta je da starije osobe, osobe sa invaliditetom, OCD i lokalne organizacije budu sposobnije da se nose sa krizom COVID-19 u Albaniji, Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu*.

Ove ciljeve će projekat postići aktivnostima razvrstanim u četiri tematske oblasti: Mentalno zdravlje, Pomoć u novcu i vaučerima, Jačanje lokalnih zajednica i Istraživanje / javna politika / zagovaranje.

Jačanje lokalnih zajednica: Ova komponenta obuhvata rad na podršci i jačanju organizacija civilnog društva širom regiona za kreiranje lokalnih inicijativa koje podstiču socijalnu inkluziju i direktnu podršku, kao i za interakciju sa lokalnim kreatorima politike.

 • Angažovanje OCD i lokalnih organizacija sa javnim politikama i donosiocima odluka na lokalnom nivou, uz povećano učešće starijih osoba i osoba sa invaliditetom;
 • Podrška raznim aktivnostima socijalne inkluzije (uključujući direktnu podršku i usluge) na nivou zajednice za starije osobe i osobe sa invaliditetom;
 • Pružanje podrške i malih grantova mikroprojektima na lokalnom nivou (ukupno 60) tokom perioda od deset meseci na svim projektnim lokacijama kako bi se identifikovale najbolje prakse koje će se dalje deliti i predstavljati širom regiona kao modeli koji se mogu replicirati u lokalnim kontekstima.

 

 1. Zašto se nudi finansijska podrška trećim licima

Unapređenje socijalne inkluzije starijih na nivou zajednice. Ovo treba da bude postignuto putem razvoja održivih modela uključivanja starijih osoba u život zajednice. Ovo će se idealno postići kroz saradnju svih zainteresovanih strana u zajednici, uključujući same starije osobe.

 

 1. Poziv na tender

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ želimo da nam ponudite najbolji predlog projekta koji će se baviti jednom od sledećih aktivnosti ili njihovom kombinacijom:

 • Zagovaračke inicijative vezane za lokalne javne politike
 • Pružanje osnovnih volonterskih usluga malog obima za starije osobe i osobe sa invaliditetom koje se mogu testirati i zatim dalje zagovarati (npr. aktivnosti podrške vezane za udaljena, ruralnih i teško dostupna područja)
 • Priprema materijala za lokalni i nacionalni dijalog o javnoj politici, podizanje javne svesti i edukacija
 • Podizanje svesti i edukativne aktivnosti na temu socijalne inkluzije starijih osoba i osoba sa invaliditetom, aktivnog starenja, volontiranja
 • Inicijative za neformalno obrazovanje/celoživotno učenje u lokalnim zajednicama
 • Kulturne aktivnosti uz učešće starijih osoba i osoba sa invaliditetom
 • Prilagođavanje društvenog okruženja koje nije dostupno osobama sa invaliditetom kako bi se podržalo njihovo uključivanje na nivou zajednice

Projekti koji se ne uklapaju u obrasce sa gornjeg spiska ali i dalje očigledno doprinose socijalnoj inkluziji starijih i osoba sa invaliditetom dalje mogu da budu predloženi i biće procenjeni zajedno sa ostalim predlozima, ali gornja lista aktivnosti sadrži one za koje se očekuje da budu glavni fokus mikro-projekata.

Snažno se sugeriše da projektni predlozi budu zasnovani na aktivnom učešću starijih osoba i osoba sa invaliditetom u njihovoj realizaciji, kao i da budu rodno osetljivi kako bi se do maksimuma podigao njihov potencijal da se dostigne socijalno uključivanje starijih osoba iz različitih demografskih grupa.

Primer:

1. Naziv projekta

Edukativne radionice za starije

2.     Period implementacije

Oktobar 2022.-Jul 2023

3.     Opis aktivnosti

Na primer: Organizovanje redovnih radionica za starije koje će pokrivati spektar tema koje se tiču učestvovanja u životu zajednice. Radionice će se bazirati na stručnom znanju različitih profesionalaca kako bi se pokrile različite teme (recimo kreativno pisanje, slikanje, grnčarija, kuvanje...) kao i na radu starijih osoba koje su već prošle ovakve radionice i koje će imati ulogu fasilitatora. Znanje koje bude usvojeno kroz ove radionice će biti upotrebljeno da bi se pokrenule male biznis-inicijative u kojima će stariji organizovati izložbe i druge javne događaje na kojima će predstavljati i prodavati proizvode svog rada.

4.     Očekivani rezultati

Na primer: Starije osobe dobijaju nove veštine i znanja, aktivnije su i učestvuju u socijalnom životu zajednice.

5.     Maksimalno odobren budžet

5.700 Evra

 

 1. Ko može konkurisati za sredstva na ovom tenderu:

Organizacije civilnog društva, članice mreža organizacija koje se bave starijima ili osobama sa invaliditetom; lokalne organizacije starijih i ooba sa invaliditetom; druge organizacije civilnog društva starijih osoba i osoba sa invaliditetom u zajednicama, a koje se bave javnim zagovaranjem i socijalnom inkluzijom.  

 

 1. Kako konkurisati:

Molimo da popunite Aplikacioni formular za mini-projekte, a gde ćete dati detaljan opis aktivnosti, budžet i plan rada.

Ostala obavezna dokumenta (aplikacije bez ovih dokumenata smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane):

 • Dokument koji potvrđuje pravni status organizacije
 1. Izvod iz Agencije za pravne registre
 • Dokumenti koji potvrđuju finansijski kapacitet organizacije
 1. Završni obračuni organizacije za poslednje dve godine
 2. Dokaz o likvidnosti: potvrdu da račun organizacije nije bio u blokadi tokom poslednja 24 meseca.

Rok za dostavljanje aplikacije na konkurs

 1. septembar 2022. godine
 2. Uslovi konkurisanja na tenderu

 

 1. Jezik

Svi dostavljeni dokumenti moraju biti na srpskom jeziku

 

 1. Troškovi i PDV

Svi troškovi moraju biti izraženi u dinarima kao i u Evrima. Porez na dodatu vrednost nije prihvatljiv trošak u okviru ovog tendera.

 

 1. Rokovi:

 

Za dalja pojašnjenja molimo da nam poruke sa pitanjima šaljete zaključno sa sledećim datumom

10. septembar

Na adresu:

milos.todorovic@redcross.org.rs

Vaš projektni predlog mora stići zaključno sa ovim datumom:

15. septembar

Adresa na koju šaljete predlog projekta:

milos.todorovic@redcross.org.rs

Predlog projekta mora biti važeći do sledećeg datuma:

1. oktobar

Datum otvaranja pristiglih  predloga na tender:

16. septembar

Datum obaveštavanja učesnika tendera o rezultatima:

2. oktobar

Datum potpisivanja sporazuma sa odabranim organizacijama:

10. oktobar

 

 1. Kriterijumi odabira

 

Sporazumi će biti sklopljeni sa organizacijama koje ponude najbolji odnos troškova i kvaliteta a uz korišćenje donjih kriterijuma:

 • Predlog projekta je dostavljen u predviđenom roku
 • Budžet je u predviđenom okviru
 • Aktivnosti su jasno opisane i logično vode do navedenih očekivanih rezultata
 • Organizacija ima dobro izgrađene odnose sa relevantnim organizacijama, ustanovama i javnim institucijama bitnim za inicijativu kojoj predlog projekta pripada
 • Poželjno je da organizacija stavlja na raspolaganje neke sopstvene resurse: prostorije, opremu, potrošni materijal, ljudske resurse i druge izvore sredstava
 • Organizacija ima kapacitet da sprovede planirane aktivnosti, kao i da dostavi odgovarajuće narativne i finansijske izveštaje
 • Organizacija mora obezbediti transparentnost i pouzdanost u sprovođenju projekta
 • Biće razmatrani samo projektni predlozi dostavljeni u predviđenom formatu
 • Grantovi će biti dodeljeni onim projektima koji imaju najbolji odnos troškova i kvaliteta predloženih aktivnosti.
 1. U prilogu:
 • Aplikacioni formular za mini-projekte
 • Budžet
 • Standardne operativne procedure

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom u prilogu slati do 15. septembra 2022. godine na sledeću adresu: milos.todorovic@redcross.org.rs

Telefonski broj za eventualna pojašnjenja i konsultacije: 062 880 15 44