Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

Međunarodni dan nege i podrške, 29. oktobar


26.10.2023

Na inicijativu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ove godine se po prvi put obeležava Međunarodni dan nege i podrške, 29. oktobar.

Pružanje nege, plaćeno i neplaćeno, jedna je od najvažnijih komponenti odgovora društva na demografsko starenje. Pružanje nege obuhvata direktne, lične aktivnosti, kao što je hranjenje bebe ili negovanje bolesnog partnera; i aktivnosti indirektne nege, kao što su kuvanje i čišćenje prostora. Plaćeno pružanje nege obavljaju formalni negovatelji kao što su medicinske sestre, lekari, vaspitači i negovateljice. Neplaćeno pružanje nege je domen rada neformalnih negovatelja, a koji su najčešće bliski članovi porodice osobe kojoj se pruža nega, rodbina, prijatelji ili susedi. Neformalna nega je stub svakog sistema dugotrajne nege u svetu sa stotinama miliona neformalnih negovatelja bez čijih usluga bi se ovi sistemi urušili, a koji u najvećem broju slučajeva nemaju podršku u edukaciji, pristupu tržištu rada itd.

Procenjuje se da na globalnom nivou korpus radne snage koja se bavi negom čini 249 miliona žena i 132 miliona muškaraca. Predviđa se da će do 2030. godine broj korisnika nege dostići 2,3 milijarde, sa dodatnih sto miliona starijih osoba sto miliona dece uzrasta od 6 do 14 godina kojima će biti potrebna nega. Pružaoci neplaćene, neformalne nege najvećim delom jesu žene (76,2%), a koje u pružanje nege ulažu čak 3,2 puta više vremena od muškaraca.

Imajući u vidu potrebu za ulaganjem u ekonomiju nege i stvaranjem rodno odgovornih, jakih i rezilijentnih, inkluzivnih i starosno osetljivih sistema nege i podrške koji uključuju puno poštovanje ljudskih prava, a sa ciljem priznavanja, vrednovanja, smanjenja i preraspodele neplaćene nege i podrške, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je odlučila da 29. oktobar proglasi Međunarodnim danom nege i podrške.

Crveni krst Srbije se već godinama bavi podrškom neformalnim negovateljima kroz svoje različite projekte. Istraživanje „Mentalno zdravlje neformalnuih negovatelja“ sprovedeno je 2020. godie u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) i njegovi rezultati predstavljeni su u publikaciji koju je izdao Crveni krst Srbije:

https://www.redcross.org.rs/sr/resursi/%C5%A1tampane-publikacije/mentalno-zdravlje-neformalnih-negovatelja/

U okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnim zajednicama (I-CCC)“, koji se realizuje uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, Crveni krst Srbije izradio je seriju edukativnih kratikih filmova namenjenih neformalnim negovateljima a koji se bave različitim aspektima pružanja nege u kućnim uslovima:

https://www.redcross.org.rs/sr/javna-ovla%C5%A1%C4%87enja-i-programi-cks/zdravstveno-preventivna-delatnost/edukativni-materijal-podr%C5%A1ka-neformlanim-negovateljima/

U okviru istog projekta, Crveni krst Srbije izdao je i vodič „Ja, neformalni negovatelj“, štampanu i digitalnu publikaciju namenjenu svima koji brinu o svojim ostarelim roditeljima i koji su rastrzani između različitih obaveza, sa jedne strane, i emocionalnih i etičkih dilema, sa druge strane. Vodič mogu da koriste ne samo oni koji trenutno brinu o starijoj osobi, već i oni koji žele da se pripreme za negu u bliskoj budućnosti:

https://www.redcross.org.rs/sr/resursi/%C5%A1tampane-publikacije/ja-neformalni-negovatelj/

Konačno, istraživanje „Pristup uslugama dugotrajne nege“ sprovedeno u okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“, takođe realizovanog uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, pokazalo je da u Srbiji izrazita većina (90,5%) ispitanih koji se u obavljanju dnevnih aktivnosti oslanjaju na podršku neformalnih negovatelja ne dobija nikakvu naknadu od države za tuđu negu i pomoć, a svega u 23,3% slučajeva neformalni negovatelji dobijaju neke stručne savete o pružanju nege od odgovarajućih organizacija i institucija poput ustanova socijalne zaštite, zdravstvene zaštite ili humanitarnih organizacija:

https://www.redcross.org.rs/sr/resursi/%C5%A1tampane-publikacije/pristup-uslugama-dugotrajne-nege-u-srbiji/