Simina 19, 11000 Beograd, Srbija; // telefon:+381 11 30 32 125; faks:+381 11 263 43 48;
      

142 godine postojanja i rada Crvenog krsta Srbije


06.02.2018

Crveni krst Srbije danas obeležava 6. februar, dan svog osnivanja.

Danas Crveni krst Srbije deluje kao organizacija sa kontinuitetom međunarodnog priznanja u neprekidnom trajanju od 1876. godine. U sastavu Crvenog krsta Srbije se  danas nalaze: dve pokrajinske organizacije i 183 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama.

Na svim nivoima organizovanja zaposleno je 750 profesionalaca, a u realizaciju programa uključeno je preko 69.000 volontera, od kojih 60 odsto čine mladi.

Na svečanosti organizovanoj tim povodom prisutnim predstavnicima diplomatskog kora, državnih institucija, donatora i medija obratili su se prof.dr Dragan Radovanović predsednik Crvenog krsta Srbije i gospođa Jelena Stijačić šef Regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Njihova obraćanja se nalaze u prilogu vesti.

            Crveni krst Srbije obeležava 142 godišnjicu osnivanja.

            Na incijativu dr Vladana Đorđevića 6. februara 1876. godine osnovano je u Beogradu Srpsko Društvo Crvenog krsta. Prvi predsednik bio je mitropolit Mihajlo Jovanović.

            Crveni krst Srbije je jedno od prvih 15 nacionalnih društava Crvenog krsta osnovanih u svetu.

Kneževina Srbija je, na inicijativu Srpskog Društva Crvenog krsta, potpisala prvu Ženevsku konvenciju 1876. godine. Crveni krst Srbije danas deluje kao organizacija sa kontinuitetom međunarodnog priznanja u neprekidnom trajanju od 1876. godine.

Sedište Crvenog krsta Srbije nalazi se na istoj adresi u Beogradu od 1879. godine. Plac za gradnju doma Crvenog krsta je besplatno ustupila kneževska Vlada. Dom je projektovao i rukovodio gradnjom arhitekta Ministarstva građevine Dragiša Milutinović.

Prvi zadatak novoosnovanog društva Crvenog krsta krajem XIX veka bio je zbrinjavanje izbeglica koje su dolazile u tadašnju Srbiju zbog Bosansko-Hercegovačkog ustanka.

U prvoj godini osnivanja, Srpsko Društvo Crvenog krsta okupilo je oko 2.000 članova i osnovalo 35 pododbora. Danas Crveni krst Srbije okuplja 60.000 volontera. U Republici Srbiji ima 4.318 osnovnih oblika organizovanja Crvenog krsta i 182.570 članova Crvenog krsta, od kog broja su 135.243 mladi članovi.

Razvoj Srpskog Društva Crvenog krsta bio je usmeren ka prikupljanju novčanih i materijalnih sredstava, organizovanju bolnica, obuci dobrovoljnih bolničarki, nabavci sanitetskog materijala, angažovanju lekara, posebno hirurga iz sveta, brizi o izbeglicama i dr. Bez obzira na teške i uzastopne ratove, veliki broj ranjenika i teškoće kroz koje je prolazio narod na ovim prostorima, humana ideja Crvenog krsta se širila, tako da je 1885. godine Srpsko Društvo Crvenog krsta imalo 105 odbora. U ratu sa Bugarima, Srpsko Društvo Crvenog krsta obavljalo je evakuaciju svojim sanitetskim vozilima i sanitetskim vozom.

            Srpsko Društvo Crvenog krsta je te godine izdejstvovalo da vrhovni komandant, Kralj Milan, dozvoli transport pomoći evropskih društava Crvenog krsta preko Srbije  za stanovništvo  Bugarske, sa kojom je Srbija bila u ratu.

Ovo je jedinstven primer saradnje i poštovanja žrtava rata i Ženevskih konvencija. Umetničko viđenje ovog događaja nalazi se i danas, u vidu umetničke slike, u Muzeju Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u Ženevi.

Kao siguran oslonac u ratovima i drugim nevoljama, Srpsko društvo Crvenog krsta dobija od Kraljevske vlade, Zakonom iz 1896. godine naročite povlastice. Po tom zakonu društvo je autonomno a njegov amblem, crveni krst na belom polju, zaštićen je od svake zloupotrebe. Srpsko društvo Crvenog krsta dobija i povlastice na železnici i pravo da se besplatno služi poštom i telegrafom za svoju prepisku. Stvari koje mu stižu iz inostranstva oslobađaju se carine. Isto tako Društvo se oslobađa svih taksi kod zemaljskih vlasti.

Partnerski odnos sa državnim institucijama postoji i danas. Skupština Republike Srbije 2005. godine usvojila je novi Zakon o Crvenom krstu. Zakonom su definisana javna ovlašćenja koja je država poverila Crvenom krstu: motivacija dobrovoljnih davalaca krvi, obuka građana u prvoj pomoći, priprema za nesreće i delovanje u nerećama, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu, traženje nestalih.

Dvadeseti vek doneo je nova stradanja. U ratu 1912. godine, 1.000 kreveta kojima je raspolagao Srpski Crveni krst nije bilo dovoljno za lečenje ranjenika i bolesnika, a 1914. godine ni 20.000 kreveta, koliko je u međuvremenu obezbedio. Zato se Srpski Crveni krst 21. avgusta 1914. godine tražeći pomoć obratio brojnim nacionalnim društvima Crvenog krsta. Tokom 1914. i 1915. Godine svoje medicinske misije ili pomoć u materijalu ili novcu poslali su Crveni krst Rusije, Velike Britanije, Amerike, Francuske, Holandije, Japana, Grčke, Argentine, Čilea, i Turski Crveni polumesec. I danas se u Kragujevcu, Vrnjačkoj Banji i Pančevu pamti i obeležava hrabrost i požrtvovanost misija koje su boravile u Srbiji.

U ratovima 1914. godine deo članova Društva Crvenog krsta je ostao u Beogradu i Kruševcu, sedište je preseljeno u Niš, a deo se sa vojskom i vladom evakuisao na Krf, a zatim preko Italije u Švajcarsku. Društvo je 1918. Godine nastavilo rad u zemlji, a već 1920. Imalo je 40 pododbora i 30.000 članova. Godine 1921. Srpsko Društvo Crvenog krsta je svoje tekovine prenelo na naslednika – Društvo Crvenog krsta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Poslednji Glavni odbor Srpskog društva Crvenog krsta, predajući krajem 1921. godine dužnost, ostavio je, između ostalog, i dragocene tekovine: Nudiljsku školu u Beogradu, dva Sanatorijuma za osakaćene i obolele u ratu u Vrnjcima i Banji Koviljači, Društveni dom u Beogradu, imanje na Savi u Beogradu, Palanački kiseljak, društveni dom u Nišu, Dezifenkcioni zavod u Pirotu i magacine u Beogradu i Nišu.

Crveni krst je nastavio da postoji i pomaže ljudima u nevolji između dvasvetska rata i tokom okupacije zemlje u Drugom svetskom ratu.

U drugoj polovini HH veka Crveni krst Srbije radio je na zdravstvenom prosvećivanju stanovništva, zbrinjavanju ratne siročadi, obukama iz prve pomoći, organizovao je oporavak dece u odmaralištima Crvenog krsta, angažovao se na motivisanju građana za dobrovoljno davanje krvi, kao i delovanjem u saniranju posledica poplava, zemljotresa i drugim prirodnim ili ljudskim faktorom izazvanih nereća. Crveni krst je zbrinjavao i decu iz Grčke i Mađarske ugrožene nevoljama koje su zadesile njihove zemlje.

Početkom devedesetih Crveni krst Srbije realizovao je program oporavka dece izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika u grčkim porodicama. Program oporavka dece u Grčkoj trajao je 17godina i njime bilo obuhvaćeno 18.000 dece iz naše zemlje.

Krajem XX veka u periodu raspada Jugoslavije, Crveni krst Srbije zbrinjava veliki broj izbeglica i raseljenih lica. Od početka devedesetih godina do 2004. Kroz mrežu Crvenog krsta Srbije, distribuirano je 650.000 tona humanitarne pomoći koja je obezbeđena od međunarodnih humanitarnih organizacija. Pomoć je bila namenjena najugroženijim kategorijama stanovništva, i to izbeglicama, interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije i socijalno ugorženim građanima. Tih godina je i do 700.000 izbeglica iz bivših jugoslovenskih Republika boravilo u Srbiji, a u jednom periodu (1999. i 2000. godine) od 7,5 miliona stanovnika Republike Srbije, bilo je preko milion korisnika pomoći Crvenog krsta. Početkom 2004. godine okončani su programi pomoći međunarodnih donatora.

Početkom XXI veka u Srbiji još uvek postoji preko 60.000 izbeglica iz bivših jugoslovenskih Republika ipreko 200.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije.

Tokom nezapamćenih poplava 2014. godine Crveni krstje u 39 sredina distribuirao 5.510 tona pomoći za 50.000 lica pogođenih poplavama i klizištima. U ovoj operaciji je učestvovalo 10.000 volontera i profesionalaca i ostvareno je milion i po sati volonterskog rada. Te godine Srbiju je zadesilo još pet vanrednih situacija izazvanih prirodnim nepogodama u kojima je Crveni krst pomogao 37.652 porodice u 81 sredini.

Od sredine 2015. godine  do danas Crveni krst Srbije  pruža pomoć migrantima koji prolaze kroz našu zemlju na putu ka zemljama Evropske Unije. Od juna 2015. do danas  Crveni krst Srbije podelio je  2.925.733 sledovanja humanitarne pomoći migrantima u stanju potrebe.

Kroz sve godine postojanja, Crveni krst Srbije je delovao poštujući osnovne principe Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnot, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

Crveni krst Srbije u 2017. godini realizovao je sledeće aktivnosti:

- motivacija dobrovoljnih davalaca krvi prikupljeno je 244.228 jedinice krvi, što je za 1.316 jedinica krvi više nego u 2016. godini, sa 3,40% uspešnosti. Tokom 2017. organizovano je 3.448 akcija dobrovoljnog davanja krvi, a u pripremi i realizaciji akcija učestvovalo je 4.418 volontera Crvenog krsta koji su odvojili svojih 59.633 volonterska sata za promociju, regrutovanje i zadržavanje dobrovoljnih davalaca krvi. Na konkursu „Krv život znači“ učestvovalo je 23.745 učenika iz 598 osnovnih i 144 srednjih škola iz 120 sredina-organizacija Crvenog krsta u Srbiji,

- zdravstveno preventivne aktivnostina temu zdravih stilova života. Kroz različite  edukacije Crveni krst Srbije je obuhvatio 37.065 dece i mladih i 21.934 odraslih osoba. Na temu borbe protiv bolesti zavisnosti tokom godine  edukovano je 32.587 dece i mladih i 3.540 roditelja.

 - obuka građana osnovnim veštinama prve pomoći. Tako je 44.313 građana Srbije u mreži Crvenog krsta Srbije obučeno u pružanju  prve pomoći, a  preko 7.000 školske dece i mladih širom Srbije je uključeno u obuku za  takmičenja ekipa prve pomoći Crvenog krsta

- program narodnih kuhinja u 77 sredina za 35.965 korisnika. Trećinu korisnika narodnih kuhinja čine deca do 18 godina, a većini korisnika topli obrok iz kuhinje je i jedini obrok tokom dana,

- podela porodičnih paketa  hrane i higijene u 125 sredina u Srbiji. Crveni krst je direktnom pomoći obuhvatio 111.146 pojedinaca, odnosno 41.473 porodica dosegavši do 2.895 naseljenih mesta,

- podrška najugroženijima na Kosovu i Metohiji u vidu 8.000 porodičnih paketa hrane i higijene,

- kroz distributivni sistem Crvenog krsta Srbije podeljeno je stanovništvu u stanju potrebe 7.640.852 kg humanitarne pomoći.

- oporavak dece iz socijalno najugroženijih porodica u odmaralištu Crvenog krsta Srbije na moru u Baošiću gde je tokom sezone  boravilo je 2.257 dece

- program brige o starijima koji se ralizuje  u 79 organizacija Crvenog krsta zahvaljujući angažovanju 1.057 volontera. Ukupan broj korisnika u 2017. godini bio je 14.139 starijih. Crveni krst Srbije nastavio je sa razvijanjem grupa samopomoći u 36 opština u Srbiji, a ukupno 1.127 starije osobe organizovane su u grupe samopomoći,

- zajednički program  za inkluziju romske dece i dece iz osetljivih grupa u obrazovanje koji je realizovalo 43 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama. U svakodnevnim aktivnostima učestvovalo je 731 dete i mlada osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i 487 roditelja, kao i 1.273 romske dece i dece iz osetljivih grupa i 660 roditelja,

 - angažovanje mladih volontera u svim oblastima rada Crvenog krsta. Crveni krst u Srbiji ima 14.011 evidentiranih mladih volontera. Prošle godine 3.604 mlade osobe počele su da volontiraju u Crvenom krstu po prvi put. U Srbiji funkcionišu 57 omladinskih terenskih jedinica Crvenog krsta i 28 klubova mladih,

- program Promocija humanih vrednosti koji su realizovale 102 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama u saradnji sa 248 osnovnih škola, a kontunuiranim aktivnostima obuhvaćeno je 14.041 učenik, razvojnim 4.115 dece uzrasta do 14 godina, 671 mladih volontera Crvenog krsta, u saradnji sa 381 prosvetnim radnikom, realizovalo je 4.421 radionicu za učenike. Edukatori su interaktivne aktivnosti realizovali sa 672 grupe. Prošle godine organizovan je Festival dečjih pozorišnih predstava  u okviru programa Promocija humanih vrednosti na kome je učestvovalo preko 350 „malih glumaca“, edukovanih mladih volontera Crvenog krsta, prosvetnih radnika i sradnika Crvenog krsta iz 26 sredina u Srbiji. Akcija "Bezbednost dece u saobraćaju" organizovana je u 137 organizacija Crvenog krsta u kojoj je učestvovalo 63.730 dece, "Trku za srećnije detinjstvo" je realizovallo 143 organizacije Crvenog krsta sa 93.193 učesnika u saradnji sa 99 predškolske ustanove i 681 osnovnom i srednjom školom,

- prirpema za nesreće i delovanje u  u nesrećama tako su 2.064 osobe (803 porodice) primile 53.841 kg pomoći od Crvenog krsta. U odgovoru na ekstremne januarske zimske nepogode i na ublažavanju neposrednih posledica poplave, kao i olujnog vetra i grada angažovan je 221 obučeni volonter, koji su utrošili ukupno 2.891 sati volonterskog rada,

- aktivnosti u oblasti Službe traženja tako da je u bazu podataka Službe traženja uneto prošle godine 30.610 kartona civilnih interniraca i ratnih vojnih zarobljenika iz vremena drugog svetkog rata. Od organizacija  Crvenog krsta zapadne Evrope primljeno je 585 zahteva za traženje 2.340 osoba u kategoriji neregularnih migranata. Osobama koje su izgubile kontakt sa članom porodice na migratornom putu pomognuto je sa 2.495 besplatnih telefonskih kartica da uspostave međusobni kontakt,

- širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i Osnovnim principa Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (Difuzija) i Istraživanje međunarodnog humanitarnog prava. Organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama su svojim aktivnostima difuzije obuhvatile preko 10.000 učenika i studenata i pripadnika drugih ciljnih grupa. Istraživanje humanitarnog prava realizovale su 22 organizacije Crvenog krsta sa 818 mladih volontera i učenika srednjih škola,

- program borbe protiv trgovine ljudima u kome  je realizovano preko 1.000 informativnih radionica za decu i omladinu u školama, marginalizovane i ranjive grupe dece i omladine u  domovima za nezbrinutu decu, romskim naseljima, korisnici narodnih kuhinja, izbeglice i migranti, volontere Crvenog krsta i profesionalce koji dolaze u kontakt sa ranjivim grupama. Od početka sprovođenja programa 2005. godine preventivnu poruku o opasnosti i merama zaštite od trgovine ljudima primilo je više od 300.000 dece i mladih,

- međunarodna  saradnja usmerena je na jačanje međunarodnog položaja Crvenog krsta Srbije kao i obezbeđivanja programa podrške i pomoći za kategorije stanovništva u stanju potrebe.