Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Nabavka 10 artikala hrane


No.: JN D 6/19 12/09/2019
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, Simina 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u skladu sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN D 6/19 su dobra - 10 artikala hrane za 8000 porodičnih paketa hrane za socijalno ugrožene porodice na Kosovu i Metohiji, broj 15000000 iz Opšteg rečnika nabavki, u vezi realizacije Ugovora o realizaciji nabavke, pakovanja i distribucije 8.000 porodičnih paketa hrane i 8.000 porodičnih paketa higijene za socijalno ugrožene porodice na području AP Kosovo i Metohija broj 401-00-00729/2019-07 od 28.8.2019. godine

 

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačima.

  1. Kontakt  

Lica za kontakt su Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović.

Telefon: 011/3032-125, lokali 123,118 i 127.

E - mail adrese nabavke@redcross.org.rs

 

  1. Uslovi učešća u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“,br. 68/15) i ovom konkursnom dokumentacijom i koji mogu izvšiti isporuku robe Crvenom krstu Kosova i Metohije registrovanom u APR Republike Srbije, u magacinima u Doljanima i Gračanici uz plaćanje od strane naručioca.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

 

  1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davanje ponude može se izvršiti:

- sa Portala Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs

- sa sajta Naručioca www.redcross.org.rs

 

  1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti najkasnije u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

 

                                                                                   Komisija za javne nabavke

                                                                                    Crvenog krsta Srbije