Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Nabavka 9 artikala higijene


No.: JN D 7/19 12/09/2019
Procedure Type: otvoreni postupak
Subject: dobra

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, Simina 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN D 7/19 su dobra - 9 artikala sredstava higijene za 8000 porodičnih paketa za socijalno ugrožene porodice na teritoriji Autonomne pokrajine Kosova i Metohije u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti (broj 33700000 iz Opšteg rečnika nabavki), a u vezi Ugovora o realizaciji nabavke, pakovanja i distribucije 8.000 porodičnih paketa hrane i 8.000 porodičnih paketa higijene za socijalno ugrožene porodice na području AP Kosovo i Metohija broj 401-00-00729/2019-07 od 28.8.2019. godine, zaključenog sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, koja obezbeđuje sredstva za realizaciju ove javne nabavke.

 

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

  1. Kontakt (lice ili služba)

Lica za kontakt su Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović

E - mail adresa nabavke@redcross.org.rs

 

  1. Uslovi učešća u postupku

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“,br. 68/15) i ovom konkursnom dokumentacijom i koji mogu izvršiti isporuku robe Crvenom krstu Kosova i Metohije registrovanom u APR Republike Srbije, u magacinima u Doljanima i Gračanici.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. Učešće jednog lica u više od jedne ponude rezultiraće time što će se takve ponude odbiti kao neprihvatljive.

 

  1. Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije

 

Uvid, odnosno preuzimanje konkursne dokumentacije neophodne za davanje ponude može se izvršiti:

- sa Portala Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs

- sa sajta Naručioca www.redcross.org.rs

 

  1. Rok u kojem će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude

 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti najkasnije u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

 

                                                                                   Komisija za javne nabavke

                                                                                    Crvenog krsta Srbije