Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Javna nabavka kancelarijskog materijala, druga faza


No.: JN 08/14-16/2 14/12/2016
Procedure Type: kvalifikacioni postupak - druga faza
Subject:

 *Сва документа су у дну странице

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

Адреса: Београд, ул. Симина број 19

Интернет страница: www.redcross.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у квалификационом поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 08/14-16/2 је канцеларијски материјал, број 30192000 у ОРН.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључеживања уговора о јавним набавкама по спровођењу друге фазе.

5. Контакт

Лице за контакт: Мирко Васиљевић и Никола Радовановић.
е - маил адреса: mirkov@redcross.org.rs i nikola.radovanovic@redcross.org.rs

6. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи се у квалификационом поступку, друга фаза, у складу са чланом 34. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12).