Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Kancelarijski materijal


No.: D 16/17-2 03/08/2017
Procedure Type: kvalifikacioni postupak - druga faza
Subject: dobra

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, ul. Simina broj 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs 

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u kvalifikacionom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN D 16/17-2 je kancelarijski materijal za program Prve pomoći, broj 30192000  u ORN.

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključivanja ugovora o javnim nabavkama po sprovođenju druge faze.

  1.  Kontakt

Lice   za kontakt: Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović.

E - mail adresa:  mirkov@redcross.org.rs Nikola.radovanovic@redcross.org.rs .

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi se  u kvalifikacionom  postupku, druga faza,  u skladu sa članom 34. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12).