Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

KETERING U 4/17


No.: U 4/17 19/05/2017
Procedure Type: okvirni sporazum
Subject: dobra

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

 

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. JN U 4/17 su usluge isporuke pripremljenih obroka – ketering; broj 55520000- Usluge dostavljanja pripremljenih obroka iz Opšteg rečnika nabavki.

 

  1. Partije

Ova javna nabavka nije organizovana po partijama.

 

  1. Cilj postupka

Postupak ove javne nabavke se sprovodi radi zaključivanja okvirnog sporazuma na period od 3 godine sa tri najpovoljnija ponuđača. Naručilac zaključuje okvirni zporazum zbog učestale potrebe za nabavkom predmetnih usluga čiju tačnu količinu i dinamiku nije moguće unapred predvideti.

Okvirni sporazum zaključiće se sa 3 najpovoljnija ponuđača koja će se rangirati prema redosledu povoljnosti ponude.

Ukoliko stigne manje od 3 prihvatljive i odgovarajuće ponude, okvirni sporazum biće zaključen sa samo jednim dobavljačem na godinu dana.

 

  1. Vrsta postupka

Ova nabavka predstavlja javnu nabavku male vrednosti u smislu čl. 39 stav 1. i 39a ZJN.