Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

NABAVKA ARTIKALA HRANE


No.: F 4/17 30/03/2017
Procedure Type:
Subject: dobra

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

Crveni krst Srbije pozvao je ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa ovim pozivom, za nabavku, bez sprovođenja postupka javnih nabavki, saglasno članu 7 stav1 tačka 2 a Zakona o javnim nabavkama.

Postupak nabavke će se sprovesti tako što će se ponude zatražiti od dobavljača koji se bave prodajom hrane i najčešće učestvuju na tenderima, dodeljuju im se ugovori i po proceni komisije mogli bi da blagovremeno i odgovorno izvrše obaveze, a ova dokumentacija će se objaviti i na sajtu Crvenog krsta Srbije.

Posebno napominjemo da nije u pitanju javna nabavka u smislu ZJN.

IZVOR SREDSTAVA: donacija Švajcarskog Crvenog krsta za podršku migrantima

PREDMET NABAVKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Predmet nabavke su dobra: artikli hrane i to konzerve sardine i konzerve mesnog junećeg nareska

Ova javna nabavka je oblikovana u dve partije:

PARTIJA 1

naziv artikla

Sardina u biljnom ulju

količina

7.250 komada

neto težina

125g minimum

Zahtevi kvaliteta i zdravstvene ispravnosti

 

  • Da ispunjava uslove zdravstvene ispravnosti i kvaliteta shodno Zakonu o bezbednosti hrane („Sl.Glasnik RS“ br. 41/2009) i drugim podzakonskim aktima.
  • Da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o prehrambenim aditivima („Sl.GlasnikkRS“ br. 63/2013)
  • Da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za ribe, rakove, školjkaše, morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove proizvode ("Sl. list SRJ", br. 6/2003)

POSEBAN ZAHTEV

 

Riba može biti u biljnom ulju, osim u kokosovom i palminom ulju

Ambalaža

Pojedinačna u konzervi sa otvaračem na potez

Zbirno pakovanje: u kartonskoj kutiji od petoslojne lepenke na paletama

Deklarisanje i označavanje

 

Da zadovoljava propisane uslove iz Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (“Sl.Glasnik RS”, br. 085/2013). Mora imati propisnu prizvođačku deklaraciju čvrsto zalepljenu na proizvod i bar-kod

Rok trajanja

 

Najmanje 24 meseca od dana javnog otvaranja ponuda

Uzorak

 

Obavezno priložiti 3 uzorka – uzorci se ne vraćaju

Izveštaji o laboratorijskim ispitivanjima

 

Obavezno priložiti izveštaje o ispitivanjima akreditovane laboratorije o ispunjenosti propisanih i zahtevanih uslova za kvalitet i uslova za bezbednost hrane sa odgovarajućim laboratorijskim analizama, uz stručno mišljenje ovlašćenog lica o zdravstvenoj ispravnosti.

 

PARTIJA 2

naziv artikla

Mesni narezak od usitnjenog junećeg mesa

količina

7250 komada.

neto težina

150g minimum

Zahtevi kvaliteta i zdravstvene ispravnosti

 

  • Da ispunjava uslove zdravstvene ispravnosti i kvaliteta shodno Zakonu o bezbednosti hrane („Sl.GlasnikkRS“ br. 41/2009) i drugim podzakonskim aktima.
  • Da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o prehrambenim aditivima („Sl.GlasnikkRS“ br. 63/2013)
  • Da ispunjava propisane uslove po čl. 127; 129; 151.  Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa (“Sl.Glasnik RS”, br. 31/2012 i 43/2013.)

Ambalaža

Pojedinačna u konzervi sa otvaračem na potez

Zbirno pakovanje: u kartonskoj kutiji od petoslojne lepenke na paletama

Deklarisanje i označavanje

 

Da zadovoljava propisane uslove iz Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (“Sl.Glasnik RS”, br. 085/2013). Mora imati propisnu prizvođačku deklaraciju čvrsto zalepljenu na proizvod i bar-kod

Rok trajanja

 

Najmanje 24 meseca od dana javnog otvaranja ponuda

Uzorak

 

Obavezno priložiti 3 uzorka – uzorci se ne vraćaju

Izveštaji o laboratorijskim ispitivanjima

 

Obavezno priložiti izveštaje o ispitivanjima akreditovane laboratorije o ispunjenosti propisanih i zahtevanih uslova za kvalitet i uslova za bezbednost hrane sa odgovarajućim laboratorijskim analizama, uz stručno mišljenje ovlašćenog lica o zdravstvenoj ispravnosti.

 

Naručilac zadržava pravo da sa izabranim ponuđačem,  zaključi ugovor na veću količinu dobara radi utroška ukupno raspoloživih sredstava, u slučaju dobijanja cena koje to dozvoljavaju.

Naručilac može da donese odluku da se nabavka izvrši od više ponuđača ukoliko jedan ponuđač nema mogućnosti da isporuči u ostavljenom roku  celokupnu traženu količinu.

Naručilac može da donese odluku o obustavi postupka  nabavke ukoliko dobije istu putem donacije ili ukoliko u međuvremenu prestane potreba za nabavkom. Postupak se može obustaviti i ako se dobije manje od 3 ponude, ako se dobra ne mogu isporučiti u traženom roku ili ako donator ne da saglasnost na izbor ponuđača. Donator može tražiti preinačenje odluke o dodeli ugovora.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda jeste najniža ponuđena cena uz korekcije iz prethodnog stava.

Ukoliko dobije ponudu od ponuđača sa kojim je bilo problema u postupcima javnih nabavki, komisija neće razmatrati tu ponudu.

Ponuđači ne mogu poslati više od jedne ponude za ovu nabavku, osim u slučaju kada naglase da ponuda koja je kasnije stigla menja prvobitno poslatu ponudu, ali ako ista stigne najkasnije do trenutka javnog otvaranja ponuda. Nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, ponuđači ne mogu menjati svoju ponudu.

Ponuđači ne smeju biti u sukobu interesa za ovu nabavku. Smatraće se da su ponuđači u sukobu interesa ako isto lice kao preduzetnik ili zastupnik pravnog lica, zastupa dva različita lica koja učestvuju kao ponuđači, osim u slučaju zajedničke ponude.

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE - POZIVA I PODNOŠENjE PONUDE

Dokumentacija - poziv biće neposredno dostavljena potencijalnim ponuđačima koji po proceni komisije mogu kvalitetno, blagovremeno i odgovorno da obave isporuku dobara koja se nabavljaju. Poziv će biti objavljen i na sajtu naručioca.

Ponuđač ponudu podnosi u zatvorenoj koverti, tako da se pri njenom otvaranju može proveriti da li  je koverta onakva kakva je predata.

Ponuda se podnosi  sa svim potrebnim prilozima, u zatvorenoj kvalitetnoj koverti koja se ne može razlepiti ili pocepati redovnim transportom, na adresu Naručioca, sa naznakom: „Ponuda za nabavku dobara –  artikala hrane F 4/17 za partiju (navesti partiju/e za koju/e se daje ponuda). Na poleđini koverte mora biti čitko ispisan tačan naziv, adresa i kontakt telefon ponuđača i elektronska adresa.          

Ponuda se smatra blagovremenom ako stigne Naručiocu najkasnije do 10. aprila 2017. godine do 12,00 časova.

Samo blagovremeno prispele, potpune i zapečećene ponude u kovertama biće predmet razmatranja.

Ponuđač će podneti ponudu za najmanje jednu celu partiju. 

Data ponuda se ne može povući po isteku roka za dostavljanje ponuda, a ukoliko se to dogodi od ponuđača će se zatražiti sudskim putem naknada štete, a taj ponuđač neće moći da učestvuje na nabavkama Crvenog krsta Srbije narednih 5 godina.

Ponuda se priprema u skladu sa ovim pozivom.

* NAPOMENA: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, bez obzira da li je poslao ponudu običnom, preporučenom pošiljkom ili putem brze pošte, relevantna je jedino činjenica kada je naručilac ponudu primio, odnosno da li je ponuđač primio ponudu pre isteka roka za podnošenje ponuda (tada se ponuda smatra blagovremenom), te nije relevantan momenat kada je ponuđač poslao ponudu.

 OTVARANjE PONUDA

Otvaranje ponuda obaviće Komisija za javne nabavke u prostorijama Naručioca u Beogradu, ul. Simina broj 19 u sali u prizemlju, 10. aprila 2017. godine sa početkom u 12,05 časova. 

ROK U KOJEM ĆE NARUČILAC DONETI ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLjNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta  istog dana kada se obavi javno otvaranje, osim ako ne bude potrebe za nekim naknadnim proverama i ista će se dostaviti Donatoru na saglasnost. Za konačnu odluku i potpisivanje ugovora poštovaće se volja Donatora.

KONTAKT OSOBE

Kontakt osobe za ovu  nabavku su Mirko Vasiljević i Nikola Radovanović , tel. 011/3032-125, lokali  123 i 118, E-mail: mirkov@redcross.org.rs ; nikola.radovanovic@redcross.org.rs.