Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Nabavka kancelarijskog materijala


No.: 08/14-16/3 30/01/2017
Procedure Type: kvalifikacioni postupak – druga faza
Subject: dobra

za drugu fazu kvalifikacionog postupka za javnu nabavku – kancelarijskog materijala,  JN broj  08/14-16/3

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: CRVENI KRST SRBIJE

Adresa: Beograd, ul. Simina broj 19

Internet stranica: www.redcross.org.rs 

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u kvalifikacionom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 08/14-16/3 je kancelarijski materijal, broj 30192000  u ORN.

  1. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključeživanja ugovora o javnim nabavkama po sprovođenju druge faze.

  1. 5. Kontakt

Lice   za kontakt: Mirko Vasiljević Nikola Radovanović i Ranko Demirović

Telefon: 011/30-32-125

E - mail adresa:  mirkov@redcross.org.rsnikola.radovanovic@redcross.org.rs ;

ranko@redcross.org.rs