Simina 19, 11000 Belgrade, Serbia; // phone:+381 11 30 32 125; fax:+381 11 263 43 48;
      

Uniforme


No.: F 10/17 03/10/2017
Procedure Type:
Subject: dobra

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

Crveni krst Srbije   pozvao je ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu  sa ovim pozivom, za  nabavku  bez sprovođenja postupka javnih nabavki, saglasno članu 7 stav 1 tačka 2 a  Zakona o javnim nabavkama.

Postupak nabavke sprovesti  tako što će se  ponude zatražiti od dobavljača koji se bave prodajom traženih dobara najčešće učestvuju na tenderima, dodeljuju im se ugovori i po proceni komisije mogli bi da blagovremeno i odgovorno izvrše isporuku, a ova dokumentacija će se objaviti i na sajtu Crvenog krsta Srbije.

Posebno napominjemo da nije u pitanju javna nabavka u smislu Zakona o javnim nabavkama već postupak koji se sprovodi po procedurama za nabavke koje je propisala Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca

PREDMET   NABAVKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Predmet   nabavke su dobra: uniforme za članove Nacionalnih timova i volontere Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama